Visa allt om Engborg & Partners AB
Visa allt om Engborg & Partners AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 2 887 2 531 2 152 1 823 2 593 2 136 2 790 3 266 2 453 1 854
Övrig omsättning - - - 55 - - - - - 8
Rörelseresultat (EBIT) 380 194 252 229 111 151 -101 13 123 168
Resultat efter finansnetto 378 193 251 226 111 101 -101 11 125 164
Årets resultat 282 218 181 108 30 73 -101 -7 75 107
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 75 63 63 39 8 17 80 98 94 98
Omsättningstillgångar 1 003 1 060 888 676 610 620 684 1 108 1 142 942
Tillgångar 1 078 1 124 951 716 618 637 764 1 206 1 237 1 040
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 407 346 328 347 238 209 136 364 490 507
Obeskattade reserver 0 0 116 116 45 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 261 239 155 30 15 100 237 125 92 16
Kortfristiga skulder 409 539 352 223 320 328 392 717 654 517
Skulder och eget kapital 1 078 1 124 951 716 618 637 764 1 206 1 237 1 040
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - 480 440 320 480 520 390 338
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 852 721 501 21 80 490 420 431 84 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 362 312 227 223 211 309 343 358 215 156
Utdelning till aktieägare 250 220 200 200 0 0 0 127 120 91
Omsättning 2 887 2 531 2 152 1 878 2 593 2 136 2 790 3 266 2 453 1 862
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 1 1 1 2 2 2 2 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 444 1 266 2 152 1 823 2 593 1 068 1 395 1 633 1 227 1 854
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 668 558 824 828 833 608 675 681 374 577
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 380 194 252 229 119 164 -83 33 144 189
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 14,07% 17,61% 18,05% -29,70% 21,40% -23,44% -14,57% 33,14% 32,31% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 35,25% 17,26% 26,50% 31,98% 17,96% 15,70% -13,22% 1,08% 10,19% 16,63%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 13,16% 7,66% 11,71% 12,56% 4,28% 4,68% -3,62% 0,40% 5,14% 9,33%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 93,56% 90,64% 87,92% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 65,00% 57,32% 72,22%
Rörelsekapital/omsättning 20,57% 20,58% 24,91% 24,85% 11,18% 13,67% 10,47% 11,97% 19,89% 22,92%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 37,76% 30,78% 44,00% 61,10% 43,88% 32,81% 17,80% 30,18% 39,61% 48,75%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 245,23% 196,66% 252,27% 303,14% 190,62% 189,02% 174,49% 154,53% 174,62% 182,21%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...