Visa allt om Ferroman Aktiebolag
Visa allt om Ferroman Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 107 48 95 461 328 140 290 161 4 700 22 117
Övrig omsättning 30 34 - 520 41 11 337 518 555 1 424
Rörelseresultat (EBIT) -19 -648 -303 518 -232 -537 -226 -453 -159 1 527
Resultat efter finansnetto -65 -662 -147 754 510 -384 -472 -4 161 2 029
Årets resultat -65 -662 -144 800 182 154 1 627 437 155 1 325
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 11 971 15 998 17 914 6 455 6 907 7 198 7 939 10 664 11 571 13 401
Omsättningstillgångar 5 632 1 980 995 13 442 13 786 14 156 13 782 13 434 13 139 13 002
Tillgångar 17 603 17 978 18 909 19 897 20 694 21 354 21 720 24 097 24 710 26 403
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 16 496 16 741 17 559 18 537 19 192 19 776 19 622 17 995 17 655 17 501
Obeskattade reserver 0 0 0 0 272 10 548 2 757 3 362 3 477
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 442 357 1 819 2 201 2 141
Kortfristiga skulder 1 108 1 237 1 351 1 359 1 229 1 126 1 194 1 528 1 490 3 285
Skulder och eget kapital 17 603 17 978 18 909 19 897 20 694 21 354 21 720 24 097 24 710 26 403
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 0 - - 0 0 0 0 0 274 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 0 - - 0 - -
Löner till övriga anställda 0 525 200 0 0 137 274 274 0 274
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - - 0 - -
Sociala kostnader 0 57 20 0 0 109 204 204 206 199
Utdelning till aktieägare 0 0 156 835 0 0 0 0 0 0
Omsättning 137 82 95 981 369 151 627 679 5 255 23 541
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 2 1 0 - 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - 24 95 - - 140 290 161 4 700 22 117
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - 279 220 - - 246 477 477 480 473
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -19 -648 -303 522 -226 -399 -88 -315 -21 1 669
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 122,92% -49,47% -79,39% 40,55% 134,29% -51,72% 80,12% -96,57% -78,75% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -0,37% -3,67% -0,58% 3,79% 2,53% -1,79% 5,34% -0,01% 2,18% 7,68%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -61,68% -1 372,92% -115,79% 163,77% 159,45% -273,57% 399,66% -1,24% 11,47% 9,17%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 38,32% 27,08% 26,32% 48,81% 30,79% 38,57% 100,00% -43,48% 5,02% 7,51%
Rörelsekapital/omsättning 4 228,04% 1 547,92% -374,74% 2 621,04% 3 828,35% 9 307,14% 4 340,69% 7 395,03% 247,85% 43,93%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 93,71% 93,12% 92,86% 93,16% 93,71% 92,64% 92,20% 83,11% 81,25% 75,77%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 503,25% 154,65% 68,69% 984,18% 1 118,14% 1 257,19% 1 154,27% 879,19% 875,97% 392,05%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...