Visa allt om Zeidler Konsult Aktiebolag
Visa allt om Zeidler Konsult Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 71 308 282 277 313 480 417 448 575 458
Övrig omsättning - 5 - 1 - - - - 4 20
Rörelseresultat (EBIT) -513 -210 -219 -108 -29 82 -37 -154 27 29
Resultat efter finansnetto 379 1 010 1 805 14 151 1 340 8 848 225 121 906 1 075
Årets resultat 310 905 1 397 13 772 996 8 698 213 340 847 872
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 26 391 21 070 16 303 11 346 6 504 4 414 1 681 1 564 4 637 814
Omsättningstillgångar 2 695 8 104 12 756 16 449 8 007 9 586 3 698 3 952 758 4 216
Tillgångar 29 086 29 174 29 059 27 796 14 511 14 000 5 379 5 516 5 396 5 030
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 29 061 28 992 28 333 27 211 14 025 13 830 5 344 5 470 5 250 4 494
Obeskattade reserver 0 0 193 193 193 0 0 0 74 190
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 25 182 534 391 293 170 35 46 72 346
Skulder och eget kapital 29 086 29 174 29 059 27 796 14 511 14 000 5 379 5 516 5 396 5 030
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 96 96 96 94 89
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 - - 0 - - -
Löner till övriga anställda - 74 168 102 52 0 64 96 76 15
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 0 - - 0 - - -
Sociala kostnader - 17 46 25 13 18 40 93 88 60
Utdelning till aktieägare 230 241 245 275 586 800 212 339 120 92
Omsättning 71 313 282 278 313 480 417 448 579 478
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 2 2 2 2 2 3 3 3 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 24 154 141 139 157 240 139 149 192 229
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 107 72 134 75 69 75 85 108 97 95
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -484 -206 -215 -103 -23 89 -25 -129 50 49
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -76,95% 9,22% 1,81% -11,50% -34,79% 15,11% -6,92% -22,09% 25,55% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 1,31% 3,79% 6,21% 50,91% 9,23% 63,21% 4,20% 2,18% 16,81% 21,35%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 535,21% 359,42% 640,43% 5 109,03% 428,12% 1 843,75% 54,20% 26,79% 157,74% 234,50%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 3 760,56% 2 572,08% 4 334,04% 5 797,11% 2 464,54% 1 961,67% 878,42% 871,88% 119,30% 844,98%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 99,91% 99,38% 98,02% 98,44% 97,63% 98,79% 99,35% 99,17% 98,28% 92,06%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 10 780,00% 4 452,75% 2 388,76% 4 206,91% 2 732,76% 5 638,82% 10 565,71% 8 591,30% 1 052,78% 1 218,50%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...