Visa allt om MACFIN Aktiebolag
Visa allt om MACFIN Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 1 019 1 198 5 072 4 309 10 186 13 693 18 627 22 540 7 849 14 161
Övrig omsättning - - - - - 163 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 136 -34 -182 -726 -496 -1 145 695 383 -989 -461
Resultat efter finansnetto 136 -30 -148 8 187 8 280 -1 112 709 405 -789 -143
Årets resultat 236 -30 -148 8 187 8 280 -442 562 405 -789 -145
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 800 2 800 2 810 2 822 2 841 2 861 3 835 3 402 3 645 3 258
Omsättningstillgångar 12 021 11 785 11 831 11 970 8 328 6 927 8 200 7 471 10 280 7 986
Tillgångar 14 821 14 585 14 641 14 792 11 169 9 788 12 035 10 874 13 925 11 244
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 14 821 14 585 14 615 14 763 11 076 9 296 10 413 9 816 9 411 10 200
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 470 424 424 424
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 0 0 25 29 93 491 1 152 634 4 090 619
Skulder och eget kapital 14 821 14 585 14 641 14 792 11 169 9 788 12 035 10 874 13 925 11 244
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 636 555 1 311 920 670 600 1 300
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 257 260 230 230 365
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 277 250 870 802 690 743 1 498
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 4 500 0 0 0 0 0
Omsättning 1 019 1 198 5 072 4 309 10 186 13 856 18 627 22 540 7 849 14 161
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 0 0 1 1 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - 4 309 10 186 6 847 9 314 11 270 3 925 7 081
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - 917 831 1 200 1 020 820 811 1 619
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 136 -25 -169 -707 -476 -937 986 626 -826 -27
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -14,94% -76,38% 17,71% -57,70% -25,61% -26,49% -17,36% 187,17% -44,57% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 0,92% -0,21% -1,00% 55,35% 74,43% -11,34% 5,88% 3,72% -5,67% -1,26%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 13,35% -2,50% -2,90% 190,00% 81,61% -8,11% 3,80% 1,80% -10,05% -1,00%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 14,33% 10,52% 2,76% 14,06% 7,48% 17,51% 20,67% 12,24% 18,54% 29,11%
Rörelsekapital/omsättning 1 179,69% 983,72% 232,77% 277,12% 80,85% 47,00% 37,84% 30,33% 78,86% 52,02%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 100,00% 100,00% 99,82% 99,80% 99,17% 94,97% 89,40% 93,14% 69,78% 93,43%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. - - 40 752,00% 25 179,31% 5 555,91% 654,58% 379,69% 301,58% 119,02% 957,67%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2007 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...