Visa allt om Bankeryds Byggservice Aktiebolag
Visa allt om Bankeryds Byggservice Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 3 903 3 577 2 761 3 789 5 148 3 325 3 900 2 554 3 273 3 236
Övrig omsättning 64 - - 47 - - 1 - - 34
Rörelseresultat (EBIT) 541 601 250 830 841 295 279 85 85 228
Resultat efter finansnetto 540 600 258 906 861 304 286 86 87 235
Årets resultat 360 467 201 665 477 256 279 108 84 199
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 930 2 330 2 399 2 034 542 765 1 336 1 310 1 380 819
Omsättningstillgångar 831 1 070 659 1 477 2 596 1 329 899 463 587 1 209
Tillgångar 3 761 3 400 3 058 3 511 3 138 2 093 2 235 1 773 1 967 2 028
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 997 2 837 2 620 2 619 2 153 1 776 1 620 1 391 1 333 1 299
Obeskattade reserver 287 210 210 210 210 0 45 139 210 246
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 477 353 228 683 775 317 570 243 424 483
Skulder och eget kapital 3 761 3 400 3 058 3 511 3 138 2 093 2 235 1 773 1 967 2 028
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - - 0 - - 296 315 310 310 308
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 407 590 604 520 869 362 337 283 261 281
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 142 137 167 197 366 331 328 318 306 306
Utdelning till aktieägare 400 200 250 200 200 100 100 50 50 50
Omsättning 3 967 3 577 2 761 3 836 5 148 3 325 3 901 2 554 3 273 3 270
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 952 1 789 1 381 1 895 2 574 1 663 1 950 1 277 1 637 1 618
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 282 374 394 369 626 503 494 468 439 448
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 660 753 385 875 911 367 352 155 191 337
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 9,11% 29,55% -27,13% -26,40% 54,83% -14,74% 52,70% -21,97% 1,14% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 14,38% 17,74% 8,50% 25,83% 27,53% 14,62% 12,84% 4,79% 4,52% 11,59%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 13,86% 16,86% 9,42% 23,94% 16,78% 9,20% 7,36% 3,33% 2,72% 7,26%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 37,28% 48,53% 50,92% 48,03% 47,42% 49,20% 42,08% 50,98% 39,69% 80,44%
Rörelsekapital/omsättning 9,07% 20,04% 15,61% 20,96% 35,37% 30,44% 8,44% 8,61% 4,98% 22,44%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 85,64% 88,26% 91,03% 79,00% 73,54% 84,85% 73,97% 84,10% 75,46% 72,79%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 174,21% 303,12% 289,04% 216,25% 334,97% 419,24% 157,72% 190,53% 138,44% 250,31%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...