Visa allt om Pallinvest i Örebro AB
Visa allt om Pallinvest i Örebro AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 9 616 11 004 18 253 19 595 16 227 14 314 15 644 15 051 18 891 18 556
Övrig omsättning 19 85 157 344 165 94 18 131 1 -
Rörelseresultat (EBIT) 437 3 1 141 1 010 571 1 351 705 1 310 1 545 736
Resultat efter finansnetto 438 2 1 124 987 586 1 357 707 1 327 1 516 648
Årets resultat 368 151 839 561 395 718 323 707 866 284
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 203 1 383 1 718 1 702 721 1 166 1 242 700 858 1 168
Omsättningstillgångar 3 438 3 868 4 086 5 373 4 786 4 379 3 557 4 333 3 976 3 328
Tillgångar 4 641 5 251 5 804 7 075 5 507 5 546 4 798 5 032 4 835 4 496
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 454 1 436 1 785 1 446 1 185 1 790 1 372 1 748 1 741 906
Obeskattade reserver 2 066 2 104 2 301 2 262 2 047 2 006 1 634 1 382 1 049 740
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 250 0 0 0 0 0 674
Kortfristiga skulder 1 120 1 711 1 719 3 117 2 275 1 749 1 793 1 902 2 044 2 176
Skulder och eget kapital 4 641 5 251 5 804 7 075 5 507 5 546 4 798 5 032 4 835 4 496
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - 0 - 0 0 767 786 756 720 618
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 - - - 0 - 50
Löner till övriga anställda 1 633 1 627 2 306 2 962 2 513 1 923 1 903 1 750 1 945 2 232
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - - - 0 - -
Sociala kostnader 576 456 728 875 676 864 918 977 1 001 1 089
Utdelning till aktieägare 500 350 500 500 300 1 000 300 700 700 30
Omsättning 9 635 11 089 18 410 19 939 16 392 14 408 15 662 15 182 18 892 18 556
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 5 5 7 10 9 10 11 10 9 10
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 923 2 201 2 608 1 960 1 803 1 431 1 422 1 505 2 099 1 856
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 446 411 437 381 351 348 319 340 400 395
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 744 309 1 420 1 282 685 1 548 887 1 494 1 765 1 049
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -12,61% -39,71% -6,85% 20,76% 13,36% -8,50% 3,94% -20,33% 1,81% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 9,42% 0,10% 19,75% 14,30% 10,66% 24,49% 14,76% 26,47% 32,14% 16,41%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 4,54% 0,05% 6,28% 5,16% 3,62% 9,49% 4,53% 8,85% 8,23% 3,98%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 54,22% 40,93% 39,27% 40,57% 47,30% 49,02% 41,27% 44,49% 39,85% 36,37%
Rörelsekapital/omsättning 24,11% 19,60% 12,97% 11,51% 15,47% 18,37% 11,28% 16,15% 10,23% 6,21%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 66,05% 58,60% 61,68% 44,00% 48,91% 58,93% 53,69% 54,51% 51,63% 32,00%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 258,39% 198,01% 198,20% 128,81% 148,18% 193,77% 140,99% 168,72% 153,52% 114,61%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...