Visa allt om Caravanhallen Stockholm AB
Visa allt om Caravanhallen Stockholm AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06
Nettoomsättning 228 198 252 376 250 914 202 550 194 755 216 050 226 429 250 677 184 125 187 992
Övrig omsättning 15 30 13 - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 11 073 13 319 13 754 5 088 2 782 14 112 15 602 21 230 11 046 15 024
Resultat efter finansnetto 11 127 13 215 18 450 6 163 3 734 38 765 15 337 21 289 10 821 14 440
Årets resultat 7 978 10 643 12 456 5 809 814 32 483 8 574 13 265 7 172 8 629
Balansräkningar (tkr)
2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 58 640 40 684 39 648 44 320 42 854 11 434 5 850 31 388 13 589 13 216
Omsättningstillgångar 125 486 143 558 144 108 128 188 116 812 162 635 132 062 104 739 102 691 102 257
Tillgångar 184 126 184 241 183 755 172 508 159 667 174 069 137 912 136 127 116 280 115 473
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 128 603 124 500 113 857 105 901 104 592 108 278 76 681 73 595 65 041 62 440
Obeskattade reserver 19 685 19 806 21 007 19 194 21 365 20 399 17 087 13 504 10 355 9 673
Avsättningar (tkr) 0 0 223 669 1 115 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 35 838 39 935 48 668 46 744 32 594 45 392 44 144 49 028 40 884 43 359
Skulder och eget kapital 184 126 184 241 183 755 172 508 159 667 174 069 137 912 136 127 116 280 115 473
Löner & utdelning (tkr)
2017-06
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
Löner till styrelse & VD 595 596 602 606 580 547 717 887 845 965
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 10 512 9 999 9 504 9 604 10 162 10 048 9 490 7 945 6 874 6 603
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 4 085 3 873 3 596 3 568 3 723 3 455 3 373 2 958 2 717 2 712
Utdelning till aktieägare 6 041 3 875 0 4 500 4 500 4 500 0 4 500 4 000 4 000
Omsättning 228 213 252 406 250 927 202 550 194 755 216 050 226 429 250 677 184 125 187 992
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 28 28 32 30 30 33 28 25 22 22
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 8 150 9 013 7 841 6 752 6 492 6 547 8 087 10 027 8 369 8 545
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 534 511 411 456 511 409 471 449 467 465
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 11 264 13 538 13 929 5 285 3 025 14 459 16 007 21 709 11 483 15 413
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -9,58% 0,58% 23,88% 4,00% -9,86% -4,58% -9,67% 36,15% -2,06% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 6,09% 7,71% 10,15% 3,59% 2,43% 22,33% 11,36% 15,79% 9,73% 13,58%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 4,91% 5,63% 7,43% 3,06% 1,99% 17,99% 6,92% 8,58% 6,15% 8,34%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 13,18% 12,92% 12,42% 12,22% 12,29% 16,31% 15,69% 15,26% 14,94% 16,35%
Rörelsekapital/omsättning 39,29% 41,06% 38,04% 40,21% 43,24% 54,27% 38,83% 22,22% 33,57% 31,33%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 78,18% 75,96% 70,88% 70,07% 75,37% 70,84% 64,73% 61,37% 62,35% 60,10%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 135,71% 191,61% 134,74% 43,17% 39,98% 94,61% 30,06% 29,95% 36,73% 49,90%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...