Visa allt om Mother's Cycle Shop Aktiebolag
Visa allt om Mother's Cycle Shop Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04
Nettoomsättning 16 248 19 275 20 077 21 405 23 177 20 412 16 750 19 063 24 092 28 178
Övrig omsättning 162 139 100 162 227 174 121 140 123 606
Rörelseresultat (EBIT) -1 245 -5 -10 178 678 917 349 246 768 10
Resultat efter finansnetto -1 269 -108 -151 -91 411 513 151 50 151 1
Årets resultat -1 269 -108 -151 95 310 299 108 56 157 41
Balansräkningar (tkr)
2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 6 10 18 27 40 69 108 140 187
Omsättningstillgångar 10 859 19 813 18 125 19 412 18 688 18 107 16 251 17 155 18 442 18 622
Tillgångar 10 859 19 819 18 136 19 430 18 715 18 147 16 321 17 263 18 582 18 809
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 664 5 933 6 197 6 504 6 558 6 368 6 069 6 461 6 405 6 337
Obeskattade reserver 0 0 0 0 220 229 122 166 191 288
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 5 294 12 804 10 672 10 566 9 723 9 429 8 503 8 722 9 949 10 606
Kortfristiga skulder 901 1 082 1 267 2 360 2 213 2 121 1 627 1 914 2 036 1 577
Skulder och eget kapital 10 859 19 819 18 136 19 430 18 715 18 147 16 321 17 263 18 582 18 809
Löner & utdelning (tkr)
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
Löner till styrelse & VD - 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda - 1 087 1 200 1 033 1 042 1 002 993 963 994 1 109
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader - 391 398 362 354 348 345 339 319 374
Utdelning till aktieägare 0 0 156 155 150 120 120 500 90 90
Omsättning 16 410 19 414 20 177 21 567 23 404 20 586 16 871 19 203 24 215 28 784
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 4 4 4 4 4 4 4 4 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 5 416 4 819 5 019 5 351 5 794 5 103 4 188 4 766 6 023 4 696
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 399 376 403 357 349 338 340 325 329 251
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -1 245 -1 -3 187 692 946 388 288 830 78
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -15,70% -3,99% -6,20% -7,65% 13,55% 21,86% -12,13% -20,87% -14,50% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -11,44% 0,04% -0,04% 0,92% 3,63% 5,06% 2,14% 1,44% 4,15% 0,05%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -7,64% 0,04% -0,04% 0,84% 2,93% 4,50% 2,08% 1,30% 3,20% 0,04%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 4,52% 13,81% 10,88% 14,68% 16,23% 18,01% 17,43% 14,62% 15,70% 11,59%
Rörelsekapital/omsättning 61,29% 97,18% 83,97% 79,66% 71,08% 78,32% 87,31% 79,95% 68,10% 60,49%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 42,95% 29,94% 34,17% 33,47% 35,91% 36,02% 37,74% 38,14% 35,21% 34,79%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 266,70% 62,29% 46,41% 44,03% 31,50% 57,52% 68,84% 78,74% 87,87% 124,22%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...