Visa allt om Partille Trä Aktiebolag
Visa allt om Partille Trä Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 16 670 18 130 15 508 13 068 13 187 14 898 13 925 15 716 19 144 20 329
Övrig omsättning - - - 20 25 - 2 - 11 1
Rörelseresultat (EBIT) 81 185 223 15 -154 610 -47 28 174 639
Resultat efter finansnetto 77 177 223 15 -160 589 -21 227 367 738
Årets resultat 291 144 165 69 39 387 18 153 225 448
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 86 127 71 77 54 33 58 171 223 385
Omsättningstillgångar 4 567 4 320 4 685 4 266 3 943 3 693 4 495 3 962 4 386 4 015
Tillgångar 4 653 4 448 4 756 4 343 3 997 3 726 4 553 4 133 4 608 4 400
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 175 1 884 1 741 1 575 1 506 1 467 1 080 1 112 959 1 134
Obeskattade reserver 0 312 332 332 419 650 599 647 648 617
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 468 512 500 851 778
Kortfristiga skulder 2 477 2 251 2 684 2 435 2 072 1 141 2 362 1 874 2 150 1 872
Skulder och eget kapital 4 653 4 448 4 756 4 343 3 997 3 726 4 553 4 133 4 608 4 400
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 - 216 383 586 403
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 2 462 2 047 1 879 1 854 1 566 1 599 1 586 1 829 1 780
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 829 654 621 574 479 688 635 839 879
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 100 0 400
Omsättning 16 670 18 130 15 508 13 088 13 212 14 898 13 927 15 716 19 155 20 330
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 778 3 022 2 585 2 178 2 198 2 483 2 321 2 619 2 735 2 904
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 588 559 459 425 413 348 425 445 474 446
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 122 229 247 35 -137 650 -2 160 364 836
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -8,05% 16,91% 18,67% -0,90% -11,48% 6,99% -11,40% -17,91% -5,83% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 1,78% 4,25% 4,75% 0,41% -3,78% 16,59% -0,20% 6,34% 8,33% 17,18%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 0,50% 1,04% 1,46% 0,14% -1,15% 4,15% -0,06% 1,67% 2,01% 3,72%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 32,08% 28,68% 30,26% 28,95% 29,06% 29,06% 27,42% 27,90% 27,75% 27,21%
Rörelsekapital/omsättning 12,54% 11,41% 12,90% 14,01% 14,19% 17,13% 15,32% 13,29% 11,68% 10,54%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 46,74% 47,83% 42,05% 42,23% 45,40% 52,23% 33,42% 38,44% 30,94% 35,87%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 79,17% 75,74% 74,89% 71,70% 76,11% 102,10% 75,95% 90,07% 84,51% 98,77%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...