Visa allt om Sundell & Hollstedt Mode Aktiebolag
Visa allt om Sundell & Hollstedt Mode Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 *
Nettoomsättning 3 241 3 105 3 141 3 222 3 408 3 371 3 312 3 264 3 182 2 672
Övrig omsättning - - 5 - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 40 -53 -13 71 -12 167 -5 229 60 187
Resultat efter finansnetto 30 -60 -17 71 -18 157 -14 213 44 167
Årets resultat 30 -60 -17 46 -12 110 21 151 18 81
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 *
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 21 21 21 21 21 30 49 86 57 32
Omsättningstillgångar 795 766 991 1 060 992 883 776 748 703 632
Tillgångar 816 787 1 012 1 081 1 013 913 825 833 760 664
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 349 318 379 396 350 461 351 331 179 161
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 10 10 55 55 45
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 27 0 0 0 0 0 0 202 240 330
Kortfristiga skulder 441 468 634 686 663 441 464 246 285 278
Skulder och eget kapital 816 787 1 012 1 081 1 013 913 825 833 760 -
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12 *
Löner till styrelse & VD - 0 - 339 335 281 223 95 0 7
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda 571 543 507 133 146 149 111 87 135 77
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader 216 200 181 176 185 183 199 99 83 67
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0
Omsättning 3 241 3 105 3 146 3 222 3 408 3 371 3 312 3 264 3 182 2 672
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 621 1 553 1 571 1 074 1 136 1 124 1 656 1 632 1 591 1 336
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 436 409 381 241 234 234 291 192 155 118
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 40 -53 -13 71 -3 186 2 244 68 196
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 4,38% -1,15% -2,51% -5,46% 1,10% 1,78% 1,47% 2,58% 19,09% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 4,90% -6,73% -1,09% 6,57% -1,18% 18,29% -0,61% 27,49% 7,89% 28,31%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 1,23% -1,71% -0,35% 2,20% -0,35% 4,95% -0,15% 7,02% 1,89% 7,04%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 51,47% 47,67% 47,31% 48,60% 43,28% 49,78% 47,43% 42,92% 38,50% 44,61%
Rörelsekapital/omsättning 10,92% 9,60% 11,37% 11,61% 9,65% 13,11% 9,42% 15,38% 13,14% 13,25%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 42,77% 40,41% 37,45% 36,63% 34,55% 51,30% 43,44% 44,60% 28,76% 29,13%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 18,82% 61,54% 79,50% 80,03% 67,72% 39,91% 43,32% 101,63% 11,58% 30,94%

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2007-12 : Summa eget kapital och skulder stämmer ej vid nedräkning mot balansomslutningen.
mer information

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...