Visa allt om Produco Aktiebolag
Visa allt om Produco Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 0 1 079 0 1 934 0 12 2 662 2 117 8 276 14 043
Övrig omsättning 3 1 363 80 109 233 212 170 95 642 849
Rörelseresultat (EBIT) -53 1 643 0 262 -52 -29 883 246 -1 385 3 558
Resultat efter finansnetto -53 1 640 0 262 -56 -31 883 12 169 -1 300 3 637
Årets resultat -53 1 279 0 222 -56 -31 650 12 104 100 2 026
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 89 89 89 93 96 106 2 108 2 117
Omsättningstillgångar 1 122 2 155 1 068 4 165 11 903 12 792 12 892 25 879 11 757 17 268
Tillgångar 1 122 2 155 1 157 4 254 11 992 12 884 12 988 25 985 13 865 19 385
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 726 1 753 474 474 11 952 12 608 12 640 25 190 13 086 15 385
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 425
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 396 401 683 3 780 40 276 348 795 779 2 575
Skulder och eget kapital 1 122 2 155 1 157 4 254 11 992 12 884 12 988 25 985 13 865 19 385
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 0 0 - - 0 0 0 592 588 588
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda 0 0 - - 0 0 0 11 20 0
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - 0 - - -
Sociala kostnader 0 0 - - 0 0 12 145 201 190
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 13 200 0 2 000
Omsättning 3 2 442 80 2 043 233 224 2 832 2 212 8 918 14 892
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 0 - - 0 0 0 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - 1 059 4 138 7 022
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - 376 411 412
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -53 1 643 0 262 -49 -26 893 268 -1 359 3 579
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -100,00% - -100,00% - -100,00% -99,55% 25,74% -74,42% -41,07% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet - 76,24% - 6,16% - -0,23% 6,80% 46,83% -9,30% 18,85%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. - 152,27% - 13,55% - -241,67% 33,17% 574,82% -15,59% 26,03%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. - 35,96% - 14,68% - -941,67% 100,00% 62,31% -7,82% 28,45%
Rörelsekapital/omsättning - 162,56% - 19,91% - 104 300,00% 471,22% 1 184,88% 132,65% 104,63%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 64,71% 81,35% 40,97% 11,14% 99,67% 97,86% 97,32% 96,94% 94,38% 84,66%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 252,27% 504,49% 35,87% 90,34% 23 757,50% 3 703,26% 2 930,17% 2 696,98% 874,97% 195,18%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...