Visa allt om Feelgood Sjukvård AB
Visa allt om Feelgood Sjukvård AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 33 182 37 142 35 930 32 298 35 879 46 607 47 692 53 878 60 802 55 488
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 698 -424 101 -3 686 -1 637 2 736 2 003 5 904 4 821 2 799
Resultat efter finansnetto 731 -380 139 -3 607 -1 583 2 743 2 015 5 920 4 834 2 738
Årets resultat 1 289 -374 140 -2 800 -83 -257 1 476 4 342 3 461 1 935
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 659 187 353 423 619 652 674 434 604 578
Omsättningstillgångar 8 276 7 173 7 148 7 150 7 921 8 691 8 730 9 518 21 516 16 779
Tillgångar 8 935 7 360 7 501 7 573 8 540 9 343 9 403 9 952 22 120 17 357
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 450 161 535 395 194 278 135 120 120 21
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250
Kortfristiga skulder 7 485 7 199 6 966 7 178 8 346 9 065 9 269 9 832 22 000 17 086
Skulder och eget kapital 8 935 7 360 7 501 7 573 8 540 9 343 9 403 9 952 22 120 17 357
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - 0 - - 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 14 817 16 048 15 374 14 384 15 295 19 565 20 460 22 180 24 897 23 075
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 6 321 6 540 6 015 5 943 6 412 7 960 8 589 9 555 11 352 10 702
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 33 182 37 142 35 930 32 298 35 879 46 607 47 692 53 878 60 802 55 488
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 36 32 37 37 37 48 54 59 81 76
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 922 1 161 971 873 970 971 883 913 751 730
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 600 717 586 557 593 581 545 545 453 453
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 783 -252 289 -3 458 -1 382 2 958 2 170 6 094 5 075 3 106
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -10,66% 3,37% 11,25% -9,98% -23,02% -2,28% -11,48% -11,39% 9,58% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 8,18% -5,16% 1,87% -47,63% -18,48% 29,47% 21,46% 59,58% 21,97% 16,24%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 2,20% -1,02% 0,39% -11,17% -4,40% 5,91% 4,23% 11,00% 7,99% 5,08%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 99,09% 98,97% 98,87% 98,41% 97,62% 98,12% 98,22% 98,26% 98,33% 98,24%
Rörelsekapital/omsättning 2,38% -0,07% 0,51% -0,09% -1,18% -0,80% -1,13% -0,58% -0,80% -0,55%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 16,23% 2,19% 7,13% 5,22% 2,27% 2,98% 1,44% 1,21% 0,54% 0,12%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 109,65% 98,53% 101,23% 98,36% 93,85% 95,00% 92,36% 95,06% 97,05% 96,96%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...