Visa allt om ITAB Shop Concept AB

Koncernredovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2020-12 2019-12 2017-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
Nettoomsättning 5 323 000 6 064 000 6 381 000 5 193 000 3 937 600 3 573 959 3 511 446 3 341 280 2 747 472 2 775 805
Övrig omsättning 24 000 121 000 75 000 43 000 57 400 22 078 21 643 15 261 38 068 32 686
Rörelseresultat (EBIT) 112 000 257 000 500 000 508 000 325 400 245 791 235 184 190 567 61 693 114 228
Resultat efter finansnetto 0 174 000 432 000 476 000 288 100 217 082 202 536 152 123 29 089 89 962
Årets resultat -22 000 120 000 329 000 374 000 217 800 162 173 161 818 120 009 22 554 73 452
Balansräkningar (tkr)
2020-12 2019-12 2017-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 229 000 3 573 000 2 810 000 1 352 000 1 271 800 1 138 959 1 121 525 1 143 867 1 051 103 1 155 834
Omsättningstillgångar 2 290 000 2 323 000 2 847 000 1 961 000 1 771 000 1 515 930 1 388 894 1 327 386 1 036 035 841 129
Tillgångar 5 519 000 5 896 000 5 657 000 3 313 000 3 042 800 2 654 889 2 510 419 2 471 253 2 087 138 1 996 963
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 607 000 1 748 000 1 664 000 1 463 000 1 287 900 996 569 884 484 558 906 458 616 533 147
Minoritetsintressen 118 000 128 000 120 000 83 000 0 42 256 31 411 38 661 707 678
Avsättningar (tkr) 0 0 0 66 000 8 300 16 157 0 0 70 785 74 504
Långfristiga skulder 1 324 000 2 037 000 1 630 000 179 000 225 800 202 469 304 229 427 148 375 365 409 995
Kortfristiga skulder 2 470 000 1 983 000 2 243 000 1 522 000 1 520 800 1 397 438 1 290 295 1 446 538 1 181 665 978 639
Skulder och eget kapital 5 519 000 5 896 000 5 657 000 3 313 000 3 042 800 2 654 889 2 510 419 2 471 253 2 087 138 1 996 963
Löner & utdelning (tkr)
2020-12
2019-12
2017-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
Löner till styrelse & VD 62 000 82 000 74 400 53 700 38 600 32 127 39 287 32 421 40 814 34 450
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 4 900 3 800 1 724 0 1 834 2 531 3 695
Löner till övriga anställda 954 000 1 077 000 1 076 700 750 000 611 200 544 914 522 883 500 492 486 620 521 923
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader 246 000 276 000 292 600 199 600 158 000 145 263 147 100 132 502 129 483 128 641
Utdelning till aktieägare 0 0 179 171 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 5 347 000 6 185 000 6 456 000 5 236 000 3 995 000 3 596 037 3 533 089 3 356 541 2 785 540 2 808 491
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 030 3 247 3 599 2 829 2 441 2 277 2 179 1 751 1 512 1 555
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 757 1 868 1 773 1 836 1 613 1 570 1 611 1 908 1 817 1 785
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 417 442 401 355 331 317 326 380 434 441
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 376 000 532 000 639 000 596 000 408 600 323 095 317 992 269 069 134 956 187 083
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -12,22% - - 31,88% 10,17% 1,78% 5,09% 21,61% -1,02% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 2,12% 4,48% 8,89% 15,42% 10,79% 9,43% 9,48% 7,92% 3,04% 6,50%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 2,20% 4,35% 7,88% 9,84% 8,34% 7,01% 6,78% 5,86% 2,31% 4,67%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 26,62% 26,76% 28,66% 28,19% 28,21% 26,48% 25,55% 25,85% 24,09% 25,96%
Rörelsekapital/omsättning -3,38% 5,61% 9,47% 8,45% 6,35% 3,32% 2,81% -3,57% -5,30% -4,95%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 29,12% 29,65% 29,41% 44,16% 42,33% 37,54% 35,23% 22,62% 21,97% 26,70%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 64,45% 70,45% 74,59% 72,40% 62,47% 57,66% 54,79% 44,60% 46,14% 49,10%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 169 000 166 000 48 000 74 000 47 000 40 000 41 400 34 644 35 147 36 408
Övrig omsättning 11 000 8 000 18 000 15 000 16 000 36 000 14 300 4 564 9 378 3 970
Rörelseresultat (EBIT) 49 000 52 000 -25 000 -16 000 -19 000 -2 000 -24 700 -23 142 -2 945 -8 960
Resultat efter finansnetto 15 000 134 000 128 000 285 000 253 000 102 000 2 100 19 212 49 670 -3 228
Årets resultat -28 000 126 000 188 000 344 000 313 000 121 000 69 500 52 059 59 380 5 871
Balansräkningar (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 126 000 2 174 000 2 189 000 2 251 000 2 299 000 1 373 000 1 178 000 1 157 942 1 146 047 1 172 529
Omsättningstillgångar 700 000 934 000 1 003 000 1 002 000 587 000 290 000 412 300 359 195 274 087 369 129
Tillgångar 2 826 000 3 108 000 3 192 000 3 253 000 2 886 000 1 663 000 1 590 300 1 517 137 1 420 134 1 541 658
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 044 000 1 072 000 946 000 937 000 772 000 665 000 628 900 610 318 600 642 346 229
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 77 90 92
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 626 000 1 260 000 1 548 000 1 357 000 988 000 52 000 79 600 157 372 256 710 278 877
Kortfristiga skulder 1 156 000 776 000 698 000 959 000 1 126 000 946 000 881 800 749 370 562 692 916 460
Skulder och eget kapital 2 826 000 3 108 000 3 192 000 3 253 000 2 886 000 1 663 000 1 590 300 1 517 137 1 420 134 1 541 658
Löner & utdelning (tkr)
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD 6 000 12 000 - 6 400 6 500 6 200 5 100 4 354 4 901 3 570
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 700 1 200 600 53 - 0
Löner till övriga anställda 19 000 21 000 24 000 16 000 14 600 14 400 12 300 577 041 11 976 12 154
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - - - - -
Sociala kostnader 16 000 18 000 16 000 13 900 13 800 11 300 10 800 145 263 9 794 8 672
Utdelning till aktieägare 0 0 0 179 171 179 171 169 532 84 766 50 860 0 21 429
Omsättning 180 000 174 000 66 000 89 000 63 000 76 000 55 700 39 208 44 525 40 378
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 16 17 17 17 14 13 13 13 15 14
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 10 563 9 765 2 824 4 353 3 357 3 077 3 185 2 665 2 343 2 601
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 2 563 3 000 2 353 2 135 2 493 2 454 2 169 55 897 1 778 1 743
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 49 000 54 000 -24 000 -15 000 14 000 28 000 -24 300 -22 764 -2 301 -8 340
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 1,81% 245,83% -35,14% 57,45% 17,50% -3,38% 19,50% -1,43% -3,46% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 3,72% 7,63% 8,55% 11,10% 10,40% 8,48% 6,09% 3,09% 5,70% 2,20%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 62,13% 142,77% 568,75% 487,84% 638,30% 352,50% 234,06% 135,18% 230,33% 93,26%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 88,17% 90,96% 72,92% 79,73% 76,60% 75,00% 75,60% 78,24% 76,17% 76,53%
Rörelsekapital/omsättning -269,82% 95,18% 635,42% 58,11% -1 146,81% -1 640,00% -1 134,06% -1 126,24% -821,14% -1 503,33%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 36,94% 34,49% 29,64% 28,80% 26,75% 39,99% 39,55% 40,23% 42,30% 22,46%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 60,55% 120,36% 143,70% 104,48% 52,13% 30,66% 46,76% 47,93% 48,71% 40,28%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!