Visa allt om Starbreeze Production AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Obs! Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2015 är 6 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Resultaträkning (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2015-06 2014-06 2013-06
Nettoomsättning 0 0 2 128 93 545 120 381 161 300 88 089 200 322 207 761 30 939
Övrig omsättning 2 040 0 594 1 801 212 5 479 0 6 668 1 569 354
Rörelseresultat (EBIT) 347 -3 359 -5 874 9 190 28 093 55 130 13 172 90 937 149 393 -2 596
Resultat efter finansnetto 45 390 -3 288 -5 910 -2 038 28 383 56 649 13 638 91 105 149 678 -2 597
Årets resultat 47 957 -4 301 -6 703 -3 890 19 293 -29 417 8 738 43 797 86 666 -3 052
Balansräkningar (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2015-06 2014-06 2013-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 601 578 603 257 603 257 237 669 256 687 266 334 11 502 11 506 30 67
Omsättningstillgångar 108 921 98 892 65 875 157 178 360 163 290 681 169 239 146 718 177 861 16 824
Tillgångar 710 499 702 149 669 132 394 847 616 850 557 015 180 741 158 224 177 892 16 891
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 162 682 114 725 119 026 125 729 129 129 109 836 139 253 130 515 86 719 52
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 734 734 734 734
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 518 019 518 019 522 945 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 29 799 69 405 27 162 269 118 487 721 447 179 40 755 26 976 90 440 16 105
Skulder och eget kapital 710 499 702 149 669 132 394 847 616 850 557 015 180 741 158 224 177 892 16 891
Löner & utdelning (tkr)
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2015-06
2014-06
2013-06
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0 0 - - 0 0 -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 - 0 0 0 3 122
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0 0 - - - 0 -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 834
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 2 040 0 2 722 95 346 120 593 166 779 88 089 206 990 209 330 31 293
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. - - - - 0 - 0 0 0 10
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - 3 094
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - 405
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 347 -3 359 -5 874 16 669 35 572 57 152 13 175 90 963 149 430 -2 564
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. - -100,00% -97,73% -22,29% -25,37% 83,11% - -3,58% 571,52% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet - - -0,84% 2,40% 4,60% 10,19% 7,64% 57,58% 84,14% -15,32%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. - - -264,85% 10,12% 23,58% 35,19% 15,68% 45,48% 72,04% -8,36%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. - - 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning - - 1 819,22% -119,66% -105,96% -97,02% 145,86% 59,77% 42,08% 2,32%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 22,90% 16,34% 17,79% 31,84% 20,93% 19,72% 77,36% 82,85% 49,07% 3,51%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 365,52% 142,49% 242,53% 58,40% 73,85% 65,00% 415,26% 543,88% 196,66% 104,46%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!