Visa allt om D & B Bygg Aktiebolag
Visa allt om D & B Bygg Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 72 954 55 529 64 963 65 596 45 986 41 072 52 787 58 364 44 776 35 561
Övrig omsättning 494 337 406 293 102 36 - 59 82 46
Rörelseresultat (EBIT) 4 491 2 658 -2 454 2 138 1 849 2 847 2 587 5 720 2 814 2 010
Resultat efter finansnetto 4 470 2 637 -2 432 2 224 2 022 2 997 2 615 5 781 2 931 2 121
Årets resultat 3 477 2 550 -2 268 29 145 10 36 48 32 17
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 491 606 726 1 043 836 601 660 820 764 518
Omsättningstillgångar 25 036 12 482 16 089 20 239 17 544 20 481 20 913 25 330 18 612 11 153
Tillgångar 25 527 13 088 16 814 21 282 18 381 21 081 21 572 26 150 19 376 11 671
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 758 2 830 281 2 549 2 520 2 374 2 364 2 328 2 280 2 248
Obeskattade reserver 0 0 0 164 81 69 94 133 119 66
Avsättningar (tkr) 0 0 70 70 70 70 70 70 70 70
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 21 769 10 258 16 464 18 499 15 710 18 568 19 043 23 619 16 907 9 287
Skulder och eget kapital 25 527 13 088 16 814 21 282 18 381 21 081 21 572 26 150 19 376 11 671
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - 0 - 0 604 674 665 720 585
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 10 332 9 560 9 408 7 269 5 593 5 833 6 044 5 222 3 580
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 3 866 3 315 3 480 2 684 2 261 2 481 2 643 2 287 1 768
Utdelning till aktieägare 0 2 549 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 73 448 55 866 65 369 65 889 46 088 41 108 52 787 58 423 44 858 35 607
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 27 30 29 28 22 20 21 22 19 14
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 702 1 851 2 240 2 343 2 090 2 054 2 514 2 653 2 357 2 540
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 543 489 458 481 465 433 440 440 445 436
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 4 606 2 778 -2 343 2 309 2 032 2 993 2 747 5 878 2 944 2 167
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 31,38% -14,52% -0,96% 42,64% 11,96% -22,19% -9,56% 30,35% 25,91% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 17,60% 20,35% -14,33% 10,51% 11,03% 14,24% 12,14% 22,13% 15,35% 18,22%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 6,16% 4,80% -3,71% 3,41% 4,41% 7,31% 4,96% 9,92% 6,64% 5,98%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 28,98% 33,74% 30,71% 30,14% 35,06% 37,48% 33,28% 33,04% 32,86% 63,97%
Rörelsekapital/omsättning 4,48% 4,01% -0,58% 2,65% 3,99% 4,66% 3,54% 2,93% 3,81% 5,25%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 14,72% 21,62% 1,67% 12,58% 14,03% 11,50% 11,28% 9,28% 12,21% 19,67%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 115,01% 121,68% 97,72% 109,41% 111,67% 110,30% 109,82% 107,24% 110,08% 120,09%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...