Visa allt om Torslanda Golf Aktiebolag
Visa allt om Torslanda Golf Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 7 274 7 092 6 849 5 783 6 836 6 163 5 930 5 314 5 330 5 134
Övrig omsättning 38 38 122 47 6 20 8 197 854 884
Rörelseresultat (EBIT) -414 130 -172 -780 243 -587 -833 -855 -324 223
Resultat efter finansnetto -459 63 -267 -960 -4 -940 -1 116 -1 135 -608 -68
Årets resultat -459 63 -267 -960 -4 -940 -1 116 -1 135 -608 -68
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 27 940 28 384 29 087 29 671 29 752 26 617 26 272 26 734 27 346 27 707
Omsättningstillgångar 575 970 555 452 754 317 324 732 387 250
Tillgångar 28 516 29 354 29 642 30 123 30 506 26 933 26 596 27 466 27 733 27 957
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 792 1 251 1 188 1 455 1 455 1 459 1 649 1 765 1 400 1 008
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 17 674 18 090 18 589 19 673 21 055 22 475 22 749 24 300 24 549 25 884
Kortfristiga skulder 10 050 10 013 9 864 8 995 7 996 2 999 2 197 1 401 1 784 1 066
Skulder och eget kapital 28 516 29 354 29 642 30 123 30 506 26 933 26 596 27 466 27 733 27 957
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda - 2 272 2 066 2 331 2 248 2 237 2 383 2 213 2 039 2 086
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader - 606 639 690 690 722 756 731 711 719
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 7 312 7 130 6 971 5 830 6 842 6 183 5 938 5 511 6 184 6 018
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 7 7 7 7 8 9 10 8 8 8
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 039 1 013 978 826 855 685 593 664 666 642
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 449 423 426 436 373 334 320 376 351 363
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 270 830 562 -120 877 35 -213 -64 400 807
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 2,57% 3,55% 18,43% -15,40% 10,92% 3,93% 11,59% -0,30% 3,82% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -1,45% 0,44% -0,57% -2,59% 0,80% -2,18% -3,13% -3,11% -1,17% 0,80%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -5,69% 1,83% -2,48% -13,49% 3,55% -9,52% -14,03% -16,09% -6,08% 4,34%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -130,26% -127,51% -135,92% -147,73% -105,94% -43,52% -31,59% -12,59% -26,21% -15,89%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 2,78% 4,26% 4,01% 4,83% 4,77% 5,42% 6,20% 6,43% 5,05% 3,61%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 5,72% 9,69% 5,63% 5,03% 9,43% 10,57% 14,75% 52,25% 21,69% 23,45%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...