Visa allt om S-Kon Fastigheter AB
Visa allt om S-Kon Fastigheter AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 22 998 145 904 226 302 207 054 87 001 52 372 169 277 89 710 86 468 316 911
Övrig omsättning 486 38 139 158 - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 8 542 29 766 57 151 110 012 -13 964 -2 427 28 620 63 919 -30 374 9 794
Resultat efter finansnetto 12 835 214 916 57 648 124 910 10 644 78 145 163 709 114 202 -5 920 -2 952
Årets resultat 1 078 199 251 18 503 45 723 9 946 71 958 154 488 109 955 -4 156 6 647
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 341 305 423 922 446 610 651 905 206 907 310 411 261 444 378 090 379 772 376 152
Omsättningstillgångar 223 920 377 727 211 055 185 819 513 665 371 304 309 940 158 860 72 688 140 812
Tillgångar 565 225 801 649 657 665 837 724 720 572 681 714 571 384 536 951 452 460 516 965
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 113 255 372 177 222 926 433 395 387 672 430 849 385 995 252 839 114 685 120 705
Obeskattade reserver 29 536 32 242 34 947 24 567 5 411 2 706 2 730 21 0 0
Avsättningar (tkr) 71 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 203 500 215 200 173 900 195 200 202 100 153 300 130 000 268 130 289 400 228 600
Kortfristiga skulder 218 863 182 030 225 892 184 562 125 389 94 860 52 660 15 961 48 375 167 660
Skulder och eget kapital 565 225 801 649 657 665 837 724 720 572 681 714 571 384 536 951 452 460 516 965
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 260 000 50 000 0 0 0 0 10 000 0 0
Omsättning 23 484 145 942 226 441 207 212 87 001 52 372 169 277 89 710 86 468 316 911
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 13 388 34 207 63 310 116 321 -7 571 3 973 38 498 70 231 -24 121 16 047
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -84,24% -35,53% 9,30% 137,99% 66,12% -69,06% 88,69% 3,75% -72,72% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 2,70% 27,41% 9,67% 15,85% 2,67% 12,97% 30,67% 23,56% 3,43% 2,67%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 66,48% 150,62% 28,09% 64,14% 22,09% 168,87% 103,52% 141,00% 17,95% 4,35%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 29,52% 32,12% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 5,25%
Rörelsekapital/omsättning 21,99% 134,13% -6,56% 0,61% 446,29% 527,85% 151,99% 159,29% 28,12% -8,47%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 24,11% 49,56% 38,04% 54,02% 54,35% 63,49% 67,91% 47,09% 25,35% 23,35%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 102,31% 207,51% 49,40% 4,45% 47,97% 11,05% 67,52% 204,93% 27,96% 1,18%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...