Visa allt om L.J. Mark & Anläggningar Aktiebolag

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2012-06 2011-06
Nettoomsättning 75 761 61 255 86 882 91 713 49 990 39 086 48 337 17 005 25 549 24 090
Övrig omsättning 249 35 199 95 85 48 93 138 123 40
Rörelseresultat (EBIT) 8 809 5 283 12 289 13 013 4 636 3 757 2 330 2 490 1 460 2 639
Resultat efter finansnetto 9 096 4 996 12 223 12 961 4 570 3 646 2 173 2 264 1 385 2 561
Årets resultat 4 075 2 546 6 543 7 467 2 699 1 992 1 119 2 562 1 018 1 720
Balansräkningar (tkr)
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2012-06 2011-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 15 766 14 673 13 850 8 939 6 077 6 227 5 013 5 424 6 062 5 511
Omsättningstillgångar 24 906 22 251 23 255 21 857 10 794 9 180 11 664 9 102 6 972 7 421
Tillgångar 40 672 36 924 37 105 30 796 16 871 15 407 16 677 14 526 13 035 12 932
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 12 243 8 168 9 622 8 079 4 612 3 413 1 421 3 804 2 242 2 724
Obeskattade reserver 11 784 11 824 12 194 8 428 5 078 3 990 2 920 2 199 3 481 3 502
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 885 2 680 3 596 1 629 1 109 1 904 1 375 2 061 2 825 2 036
Kortfristiga skulder 14 760 14 252 11 693 12 660 6 071 6 100 10 962 6 463 4 487 4 670
Skulder och eget kapital 40 672 36 924 37 105 30 796 16 871 15 407 16 677 14 526 13 035 12 932
Löner & utdelning (tkr)
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2012-06
2011-06
Löner till styrelse & VD - - - - - - - 492 1 295 1 243
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - 7 009 6 593 7 063 2 233 3 638 3 166
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - 2 520 2 377 2 691 1 280 2 372 1 938
Utdelning till aktieägare 0 0 4 000 4 000 2 000 1 500 0 0 1 000 1 500
Omsättning 76 010 61 290 87 081 91 808 50 075 39 134 48 430 17 143 25 672 24 130
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 17 17 20 19 19 18 18 15 12 12
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 4 457 3 603 4 344 4 827 2 631 2 171 2 685 1 134 2 129 2 008
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 606 612 614 674 525 520 577 274 628 544
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 10 790 7 258 13 939 14 323 5 700 4 603 3 100 2 957 2 404 3 567
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 23,68% -29,50% -5,27% 83,46% 27,90% -19,14% 184,25% - 6,06% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 22,61% 14,31% 33,12% 42,26% 27,49% 24,41% 13,84% 16,05% 11,50% 20,52%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 12,14% 8,62% 14,14% 14,19% 9,28% 9,62% 4,77% 13,71% 5,87% 11,02%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 38,35% 41,83% 35,05% 34,70% 39,28% 47,85% 35,92% 53,89% 51,91% 56,08%
Rörelsekapital/omsättning 13,39% 13,06% 13,31% 10,03% 9,45% 7,88% 1,45% 15,52% 9,73% 11,42%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 52,70% 47,10% 51,57% 47,58% 50,81% 42,35% 22,18% 37,34% 36,88% 41,02%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 168,46% 155,80% 198,51% 172,44% 177,33% 150,07% 94,80% 140,51% 149,30% 158,44%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2012 är 6 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...