Visa allt om Samtrans Omsorgsresor AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Obs! Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2019 är 14 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Resultaträkning (tkr)
2021-02 2020-02 2019-02 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 1 053 705 712 395 790 316 737 253 545 265 554 230 512 362 483 088 449 449 397 411
Övrig omsättning 11 890 10 458 12 603 8 752 9 324 8 616 7 580 1 490 1 680 2 096
Rörelseresultat (EBIT) 263 428 75 399 42 564 105 876 16 651 31 553 32 374 36 327 23 838 19 127
Resultat efter finansnetto 263 372 75 411 42 641 105 898 16 718 31 541 33 045 37 316 24 769 19 929
Årets resultat 4 944 6 843 24 431 2 -456 16 235 18 367 21 811 14 564 11 338
Balansräkningar (tkr)
2021-02 2020-02 2019-02 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 21 266 10 997 9 285 76 651 82 511 82 616 15 865 16 779 15 941 16 714
Omsättningstillgångar 489 658 241 433 187 324 150 041 60 878 84 738 139 956 112 759 89 327 71 071
Tillgångar 510 924 252 430 196 609 226 692 143 389 167 354 155 821 129 539 105 268 87 785
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 62 366 57 422 50 579 20 148 50 386 68 278 63 966 50 599 36 564 30 759
Obeskattade reserver 24 276 32 375 42 029 30 825 35 574 38 995 32 988 27 313 20 366 15 470
Avsättningar (tkr) 0 7 137 29 653 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 3 241 3 241 1 068 0 0 19
Kortfristiga skulder 424 282 155 496 74 348 175 719 54 188 56 840 57 799 51 628 48 338 41 537
Skulder och eget kapital 510 924 252 430 196 609 226 692 143 389 167 354 155 821 129 539 105 268 87 785
Löner & utdelning (tkr)
2021-02
2020-02
2019-02
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD 2 405 2 021 2 253 1 818 2 560 2 734 2 803 2 759 1 751 1 679
Varav tantiem till styrelse & VD - - 240 120 - 371 360 - 279 -
Löner till övriga anställda 60 469 39 242 45 142 34 697 22 650 27 109 23 779 20 016 19 204 16 235
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 22 742 18 490 22 496 13 755 11 285 11 502 9 283 8 666 7 371 6 425
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 30 240 17 436 11 923 5 000 7 776 6 912
Omsättning 1 065 595 722 853 802 919 746 005 554 589 562 846 519 942 484 578 451 129 399 507
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 138 113 131 111 84 63 52 49 50 54
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 7 636 6 304 6 033 6 642 6 491 8 797 9 853 9 859 8 989 7 359
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 630 558 548 467 444 668 703 656 587 472
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 267 019 78 517 45 547 107 024 17 759 34 103 34 968 38 793 26 262 21 492
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 47,91% -9,86% - 35,21% -1,62% 8,17% 6,06% 7,48% 13,09% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 51,56% 29,88% 21,69% 46,71% 11,66% 18,94% 21,22% 28,81% 23,56% 22,72%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 25,00% 10,59% 5,40% 14,36% 3,07% 5,72% 6,45% 7,73% 5,52% 5,02%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 6,20% 12,06% 14,30% -3,48% 1,23% 5,03% 16,03% 12,65% 9,12% 7,43%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 15,91% 32,75% 42,40% 19,49% 54,49% 58,97% 57,56% 55,51% 48,99% 48,03%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 115,39% 155,21% 251,89% 85,33% 112,24% 149,01% 242,02% 218,28% 184,80% 171,10%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!