Visa allt om FUTURUM PROGRESSIO I ANDERSTORP AB
Visa allt om FUTURUM PROGRESSIO I ANDERSTORP AB

Koncernredovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 112 787 121 540 132 801 105 386 102 726 107 591 114 083 94 504 86 409 82 500
Övrig omsättning 20 949 498 3 764 667 830 843 939 1 295 1 072
Rörelseresultat (EBIT) 1 620 6 973 7 045 4 386 2 557 5 093 5 474 2 073 2 288 196
Resultat efter finansnetto 390 5 792 6 082 2 809 568 3 138 3 630 -157 -391 -1 493
Årets resultat 281 4 492 4 685 2 165 384 2 287 2 696 -102 -318 -1 197
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 60 132 51 730 23 039 21 214 35 047 36 433 36 766 37 732 37 420 38 358
Omsättningstillgångar 26 140 28 157 31 609 39 782 29 622 30 441 28 433 28 190 29 280 28 116
Tillgångar 86 272 79 887 54 647 60 996 64 670 66 874 65 200 65 922 66 700 66 473
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 18 777 20 801 17 827 14 892 12 787 12 404 10 114 8 479 8 499 8 816
Minoritetsintressen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 3 222 3 234 2 681 2 311 2 685 2 626 2 268 1 546 1 869 1 951
Långfristiga skulder 30 620 18 340 6 650 1 020 11 238 11 294 15 480 17 686 19 871 19 684
Kortfristiga skulder 33 652 37 512 27 490 42 773 37 959 40 550 37 337 38 212 36 461 36 020
Skulder och eget kapital 86 272 79 887 54 647 60 996 64 670 66 874 65 200 65 922 66 700 66 473
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 951 1 155 1 153 1 785 1 134 1 109 1 060 1 020 1 058 1 717
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 13 125 13 230 12 546 12 138 12 735 12 494 12 396 10 672 10 912 9 665
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 5 370 4 786 5 537 4 383 4 445 4 925 4 988 4 284 4 603 5 042
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 112 807 122 489 133 299 109 150 103 393 108 421 114 926 95 443 87 704 83 572
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 38 39 45 42 42 42 42 41 43 38
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 968 3 116 2 951 2 509 2 446 2 562 2 716 2 305 2 010 2 171
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 542 541 433 457 446 441 445 390 418 435
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 6 590 12 066 10 291 7 723 6 472 8 853 9 188 5 871 5 906 3 388
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -7,20% -8,48% 26,01% 2,59% -4,52% -5,69% 20,72% 9,37% 4,74% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 1,88% 8,73% 12,89% 7,23% 3,96% 7,62% 8,40% 3,14% 3,47% 0,33%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 1,44% 5,74% 5,30% 4,19% 2,49% 4,73% 4,80% 2,19% 2,68% 0,27%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 35,88% 38,47% 35,67% 37,58% 38,27% 40,15% 40,30% 38,72% 39,71% 39,22%
Rörelsekapital/omsättning -6,66% -7,70% 3,10% -2,84% -8,12% -9,40% -7,80% -10,60% -8,31% -9,58%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 21,76% 26,04% 32,62% 24,41% 19,77% 18,55% 15,51% 12,86% 12,74% 13,26%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 46,83% 48,77% 72,22% 66,32% 46,26% 34,15% 35,14% 36,03% 33,61% 46,08%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 0 0 61 94 77 28 60 41 34 2 700
Övrig omsättning - - 597 3 582 2 347 2 510 2 523 2 559 1 941 322
Rörelseresultat (EBIT) -70 -82 425 2 169 462 835 964 846 355 -258
Resultat efter finansnetto -70 2 918 3 071 1 521 -282 77 251 151 -424 22
Årets resultat 0 3 000 3 059 1 094 0 43 232 151 1 22
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 5 761 5 800 5 839 5 882 18 292 18 603 18 324 18 874 19 182 19 469
Omsättningstillgångar 7 404 63 12 517 365 412 331 480 394 1 060
Tillgångar 5 768 6 204 5 901 18 399 18 657 19 016 18 655 19 354 19 576 20 529
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 305 5 305 4 305 2 996 2 401 2 401 2 358 3 186 3 185 3 184
Obeskattade reserver 482 553 637 645 527 494 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 8 788 9 644 10 500 11 356 12 526 13 000
Kortfristiga skulder 1 981 346 960 14 758 6 940 6 477 5 797 4 813 3 865 4 345
Skulder och eget kapital 5 768 6 204 5 901 18 399 18 657 19 016 18 655 19 354 19 576 20 529
Löner & utdelning (tkr)
2016-12 2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - 0 0 0 0 0 0 0 0 1 717
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 - - - - - - 0
Löner till övriga anställda - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - - - - 0
Sociala kostnader - 0 0 0 0 0 0 0 0 1 068
Utdelning till aktieägare 0 0 2 000 0 0 0 0 0 150 0
Omsättning 0 0 658 3 676 2 424 2 538 2 583 2 600 1 975 3 022
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. - 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - 900
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - 943
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -31 -43 464 2 207 1 097 1 427 1 514 1 396 885 -131
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. - -100,00% -35,11% 22,08% 175,00% -53,33% 46,34% 20,59% -98,74% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet - - 58,04% 11,79% 2,48% 4,39% 5,17% 4,37% 1,81% 0,69%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. - - 5 614,75% 2 307,45% 600,00% 2 982,14% 1 606,67% 2 063,41% 1 044,12% 5,26%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. - - 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning - - -1 470,49% -2 384,04% -8 538,96% -21 660,71% -9 110,00% -10 568,29% -10 208,82% -121,67%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 63,82% 92,46% 81,37% 19,02% 14,95% 14,54% 12,64% 16,46% 16,27% 15,51%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 0,35% 116,76% 6,56% 84,82% 5,26% 6,36% 5,71% 9,97% 10,19% 24,40%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...