Visa allt om Lida Lantbruks Aktiebolag
Visa allt om Lida Lantbruks Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06
Nettoomsättning 8 801 8 910 9 153 6 820 8 461 7 713 6 793 5 940 7 676 7 047
Övrig omsättning 67 230 450 202 243 1 444 - 75 326 73
Rörelseresultat (EBIT) 1 232 420 2 922 -37 186 1 550 -533 112 -389 1 262
Resultat efter finansnetto 1 133 299 2 793 -253 -46 1 347 -625 49 -419 1 196
Årets resultat 234 208 826 -6 -1 732 -121 5 125 270
Balansräkningar (tkr)
2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 10 859 9 413 7 728 7 110 7 253 7 490 4 689 5 732 5 911 5 861
Omsättningstillgångar 6 357 6 408 5 529 4 210 3 351 3 518 3 349 3 195 1 896 2 234
Tillgångar 17 216 15 821 13 257 11 320 10 603 11 008 8 038 8 927 7 807 8 095
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 793 2 859 2 650 2 325 2 331 2 832 2 505 2 626 2 621 2 496
Obeskattade reserver 2 757 1 964 1 965 424 671 715 159 663 618 1 204
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 8 852 8 719 6 495 5 330 3 407 3 397 1 579 687 1 035 287
Kortfristiga skulder 2 815 2 277 2 146 3 242 4 195 4 064 3 796 4 952 3 532 4 108
Skulder och eget kapital 17 216 15 821 13 257 11 320 10 603 11 008 8 038 8 927 7 807 8 095
Löner & utdelning (tkr)
2017-06
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
Löner till styrelse & VD - 0 0 411 408 408 408 408 383 45
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 1 192 819 638 731 515 423 482 501 774
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 444 312 400 372 263 288 295 307 259
Utdelning till aktieägare 2 133 0 0 500 0 500 0 0 0 0
Omsättning 8 868 9 140 9 603 7 022 8 704 9 157 6 793 6 015 8 002 7 120
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 5 5 4 4 5 4 4 4 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 760 1 782 2 288 1 705 1 692 1 928 1 698 1 485 1 919 1 762
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 314 339 285 370 316 302 284 301 301 271
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 2 102 1 411 3 910 902 1 144 2 565 458 1 147 652 2 248
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -1,22% -2,65% 34,21% -19,39% 9,70% 13,54% 14,36% -22,62% 8,93% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 7,70% 3,11% 22,78% 0,08% 2,19% 14,56% -5,83% 1,68% -3,87% 16,36%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 15,07% 5,52% 32,99% 0,13% 2,74% 20,78% -6,90% 2,53% -3,93% 18,79%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 72,78% 74,74% 72,54% 68,94% 78,11% 75,91% 75,03% 77,44% 66,48% 81,10%
Rörelsekapital/omsättning 40,25% 46,36% 36,96% 14,19% -9,98% -7,08% -6,58% -29,58% -21,31% -26,59%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 28,71% 27,75% 31,55% 23,46% 26,65% 30,51% 32,62% 34,89% 39,27% 41,54%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 86,04% 130,04% 86,49% 96,73% 44,51% 47,56% 48,81% 33,40% 23,50% 29,67%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...