Visa allt om Conny Rosholm Aktiebolag
Visa allt om Conny Rosholm Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 2 350 3 433 3 931 3 608 3 293 3 395 2 839 2 738 3 887 4 251
Övrig omsättning - 697 425 - - - - - - 290
Rörelseresultat (EBIT) -102 871 935 85 224 96 220 -28 326 893
Resultat efter finansnetto -126 823 938 91 211 69 182 -102 209 810
Årets resultat 0 64 254 177 285 73 188 11 119 85
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 474 2 822 3 188 387 620 959 1 395 1 766 2 219 2 629
Omsättningstillgångar 943 1 479 2 780 1 355 1 459 1 352 1 306 1 036 1 139 1 291
Tillgångar 3 417 4 301 5 968 1 742 2 080 2 311 2 701 2 802 3 357 3 920
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 264 764 700 596 569 434 511 323 362 443
Obeskattade reserver 1 742 1 867 1 126 527 677 853 885 954 1 072 1 018
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 613 814 913 0 90 271 467 748 1 144 1 482
Kortfristiga skulder 798 856 3 228 619 743 752 838 777 779 977
Skulder och eget kapital 3 417 4 301 5 968 1 742 2 080 2 311 2 701 2 802 3 357 3 920
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD 0 - - 0 360 360 300 360 360 372
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda 424 394 460 598 300 275 158 317 332 271
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader 290 265 395 461 359 351 296 369 373 421
Utdelning till aktieägare 144 500 0 150 0 150 150 0 50 200
Omsättning 2 350 4 130 4 356 3 608 3 293 3 395 2 839 2 738 3 887 4 541
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 350 3 433 1 966 1 804 1 647 1 698 1 420 1 369 1 944 2 126
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 754 731 444 561 524 512 389 533 560 568
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 246 1 226 1 013 354 567 566 696 432 788 1 221
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -31,55% -12,67% 8,95% 9,57% -3,00% 19,58% 3,69% -29,56% -8,56% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -2,99% 20,32% 15,73% 5,51% 11,20% 4,20% 8,15% -0,86% 9,83% 22,81%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -4,34% 25,46% 23,89% 2,66% 7,08% 2,86% 7,75% -0,88% 8,49% 21,03%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 98,47% 97,89% 96,84% 97,41% 95,91% 96,82% 94,01% 96,02%
Rörelsekapital/omsättning 6,17% 18,15% -11,40% 20,40% 21,74% 17,67% 16,48% 9,46% 9,26% 7,39%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 47,49% 51,62% 26,45% 56,51% 51,34% 45,98% 43,07% 36,04% 33,78% 30,00%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 118,17% 172,78% 86,12% 216,48% 193,94% 177,13% 153,94% 129,86% 141,98% 128,86%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...