Visa allt om Fröjds Specialtransporter AB
Visa allt om Fröjds Specialtransporter AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 4 774 4 745 4 826 5 296 5 903 6 308 5 427 4 733 5 564 8 705
Övrig omsättning - 16 946 74 15 1 336 - 132 2 694 -
Rörelseresultat (EBIT) 781 434 670 -89 9 1 687 557 170 2 448 1 017
Resultat efter finansnetto 803 431 630 -59 -92 1 584 487 132 2 555 998
Årets resultat 1 051 839 935 444 125 408 554 318 668 395
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 4 125 4 888 5 613 7 110 8 178 8 288 5 310 6 355 5 138 6 349
Omsättningstillgångar 2 104 3 742 3 153 2 576 3 387 2 855 4 029 2 904 2 971 3 003
Tillgångar 6 229 8 630 8 766 9 686 11 566 11 143 9 339 9 259 8 109 9 352
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 283 2 732 2 393 1 958 2 014 1 888 1 981 1 427 1 609 1 441
Obeskattade reserver 2 850 3 392 4 047 4 622 5 225 5 487 4 507 4 739 5 047 3 377
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 124 318 1 106 1 641 1 718 1 848 1 213 1 630 250 2 254
Kortfristiga skulder 971 2 189 1 220 1 465 2 609 1 919 1 638 1 463 1 203 2 280
Skulder och eget kapital 6 229 8 630 8 766 9 686 11 566 11 143 9 339 9 259 8 109 9 352
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - 0 - 573 562 552 535 525 512 511
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda - 1 020 1 183 649 853 897 707 611 637 1 151
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 0 612 648 680 740 756 699 672 675 787
Utdelning till aktieägare 900 500 500 500 500 0 500 0 500 500
Omsättning 4 774 4 761 5 772 5 370 5 918 7 644 5 427 4 865 8 258 8 705
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 3 4 4 5 5 4 4 4 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 591 1 582 1 207 1 324 1 181 1 262 1 357 1 183 1 391 1 451
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 552 552 461 480 435 447 490 458 465 413
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 439 1 575 2 031 1 540 1 659 3 321 1 601 1 286 3 824 2 557
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 0,61% -1,68% -8,87% -10,28% -6,42% 16,23% 14,66% -14,94% -36,08% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 13,13% 5,31% 7,72% 0,29% 0,58% 15,31% 6,15% 2,06% 33,20% 12,55%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 17,13% 9,65% 14,03% 0,53% 1,14% 27,05% 10,58% 4,04% 48,38% 13,49%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 70,78% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 70,12% 61,93% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 23,73% 32,73% 40,05% 20,98% 13,18% 14,84% 44,06% 30,45% 31,78% 8,31%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 72,34% 62,31% 63,31% 57,44% 50,71% 53,23% 56,78% 53,13% 64,65% 41,41%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 216,68% 170,95% 258,44% 175,84% 129,82% 148,78% 245,97% 198,50% 246,97% 131,71%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...