Visa allt om Väderrums Larm AB
Visa allt om Väderrums Larm AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 762 847 2 976 2 779 2 479 2 136 1 974 2 107 1 756 1 803
Övrig omsättning 65 407 362 299 138 144 115 73 20 -
Rörelseresultat (EBIT) 204 331 695 739 349 422 417 774 420 98
Resultat efter finansnetto 357 350 676 813 442 328 418 817 393 120
Årets resultat 233 329 470 741 236 195 276 474 207 137
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 653 1 597 1 760 1 714 1 854 1 868 1 659 1 577 1 167 1 160
Omsättningstillgångar 3 258 3 153 3 635 2 933 2 337 1 892 1 815 1 617 1 607 1 265
Tillgångar 4 911 4 749 5 394 4 647 4 192 3 761 3 474 3 194 2 774 2 425
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 993 3 960 4 031 3 561 2 820 2 584 2 389 2 113 1 639 1 432
Obeskattade reserver 599 537 614 553 586 476 473 465 287 197
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 330 241 198 133 155 155
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 31 77 369 242
Kortfristiga skulder 319 252 750 534 456 460 383 407 325 399
Skulder och eget kapital 4 911 4 749 5 394 4 647 4 192 3 761 3 474 3 194 2 774 2 425
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - 0 - 0 - 385 401 367 432
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 200 338 1 012 1 027 768 720 258 86 58 36
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 162 198 362 354 362 310 328 224 309 277
Utdelning till aktieägare 0 200 400 0 0 0 600 0 0 0
Omsättning 827 1 254 3 338 3 078 2 617 2 280 2 089 2 180 1 776 1 803
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 3 3 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 762 847 992 926 1 240 1 068 987 1 054 878 902
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 371 536 463 354 571 521 493 368 368 375
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 323 470 830 879 489 528 504 854 493 161
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -10,04% -71,54% 7,09% 12,10% 16,06% 8,21% -6,31% 19,99% -2,61% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 7,27% 7,39% 13,05% 17,50% 10,54% 11,73% 12,18% 26,61% 15,68% 5,77%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 46,85% 41,44% 23,66% 29,26% 17,83% 20,65% 21,43% 40,34% 24,77% 7,76%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 98,82% 73,79% 72,54% 75,76% 82,49% 85,46% 84,29% 80,30% 63,56%
Rörelsekapital/omsättning 385,70% 342,50% 96,94% 86,33% 75,88% 67,04% 72,54% 57,43% 73,01% 48,03%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 90,82% 92,21% 83,61% 85,91% 77,57% 78,03% 78,80% 76,88% 66,53% 64,90%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 1 021,32% 1 251,19% 467,33% 522,10% 484,21% 388,04% 457,44% 389,68% 481,85% 289,22%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...