Visa allt om Kinnegrip Aktiebolag
Visa allt om Kinnegrip Aktiebolag

Koncernredovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-06 2009-06 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 159 771 151 969 132 134 119 550 114 771 181 360 74 440 164 091 139 879 115 743
Övrig omsättning 450 188 - - - - 5 796 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 8 585 2 705 1 819 -478 1 296 5 932 -2 239 6 956 18 904 14 440
Resultat efter finansnetto 7 106 856 800 -1 920 642 3 246 -2 801 3 649 16 054 12 440
Årets resultat 5 511 672 659 -1 311 1 295 1 995 -2 092 3 428 11 731 9 350
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-06 2009-06 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 92 084 93 434 85 853 90 125 92 563 83 658 89 375 85 918 85 799 81 718
Omsättningstillgångar 64 480 68 084 61 752 70 256 64 417 63 349 61 777 54 464 58 559 54 521
Tillgångar 156 564 161 518 147 605 160 381 156 980 147 007 151 152 140 382 144 358 136 239
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 55 121 49 611 49 650 56 252 57 512 56 207 54 237 56 265 52 840 41 223
Minoritetsintressen 25 25 25 35 88 103 117 176 184 119
Avsättningar (tkr) 10 700 10 159 10 114 2 889 3 757 4 457 3 874 4 585 4 362 3 234
Långfristiga skulder 44 627 47 268 50 209 55 362 50 041 47 468 52 776 44 527 44 035 48 764
Kortfristiga skulder 46 091 54 455 37 607 45 843 45 582 38 772 40 148 34 829 42 937 42 899
Skulder och eget kapital 156 564 161 518 147 605 160 381 156 980 147 007 151 152 140 382 144 358 136 239
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-06
2009-06
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 1 170 716 0 120 0 1 800 1 550 1 096 1 220 1 200
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 39 315 37 563 33 284 30 028 31 989 42 982 22 355 43 167 30 488 24 985
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 15 696 13 876 10 998 10 448 11 602 16 227 8 532 16 003 12 676 9 668
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 160 221 152 157 132 134 119 550 114 771 181 360 80 236 164 091 139 879 115 743
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 127 134 114 97 103 121 95 101 112 103
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 258 1 134 1 159 1 232 1 114 1 499 784 1 625 1 249 1 124
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 446 392 387 418 421 517 347 605 391 352
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 15 101 10 066 9 105 5 314 8 299 12 761 3 210 15 924 24 428 19 238
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 5,13% 15,01% 10,53% 4,16% -36,72% 143,63% -54,63% - 20,85% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 5,82% 2,17% 1,87% 0,32% 2,47% 4,86% -0,84% 5,39% 13,12% 10,81%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 5,70% 2,30% 2,09% 0,43% 3,38% 3,94% -1,71% 4,61% 13,54% 12,73%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 74,88% 68,90% 71,02% 72,38% 73,82% 68,39% 80,06% 76,46% 67,01% 67,77%
Rörelsekapital/omsättning 11,51% 8,97% 18,27% 20,42% 16,41% 13,55% 29,06% 11,97% 11,17% 10,04%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 35,21% 30,72% 33,64% 35,07% 36,64% 38,23% 35,88% 40,08% 36,60% 30,26%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 106,05% 95,14% 126,06% 119,58% 102,47% 117,27% 123,77% 108,57% 80,05% 80,13%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2011 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Bokslutet 2009 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-06 2009-06 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 109 983 112 070 98 848 82 210 75 511 124 063 47 629 122 222 120 403 101 294
Övrig omsättning - - - - - - 5 796 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 9 995 10 087 9 308 5 337 1 739 4 029 -1 077 6 159 18 673 16 691
Resultat efter finansnetto 9 270 9 130 11 138 4 928 2 436 3 044 -1 499 3 826 16 412 15 183
Årets resultat 2 798 88 2 403 1 496 431 -2 746 -75 978 9 184 9 625
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-06 2009-06 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 56 301 59 189 55 121 59 437 59 927 51 851 78 486 73 937 72 593 68 252
Omsättningstillgångar 63 118 68 197 61 157 68 884 70 401 70 271 54 713 46 089 50 593 49 871
Tillgångar 119 419 127 386 116 278 128 321 130 328 122 122 133 199 120 026 123 186 118 123
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 39 534 36 736 37 360 38 944 37 448 37 017 39 762 39 837 38 858 30 322
Obeskattade reserver 15 712 13 212 12 712 12 587 15 787 15 387 12 933 15 515 13 615 9 715
Avsättningar (tkr) 3 853 3 899 3 943 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 14 800 20 188 21 875 25 775 28 825 25 875 29 675 30 625 36 325 40 125
Kortfristiga skulder 45 520 53 351 40 388 51 015 48 268 43 843 50 829 34 049 34 388 37 961
Skulder och eget kapital 119 419 127 386 116 278 128 321 130 328 122 122 133 199 120 026 123 186 118 123
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-06
2009-06
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 828 105 0 120 0 0 800 1 096 1 220 1 200
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - 0
Löner till övriga anställda 26 698 25 749 21 607 19 086 19 531 27 383 13 204 30 783 24 841 20 046
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - 0
Sociala kostnader 10 678 9 403 7 347 6 778 7 591 10 529 5 266 11 795 9 682 7 292
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 109 983 112 070 98 848 82 210 75 511 124 063 53 425 122 222 120 403 101 294
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 80 91 74 56 58 75 56 66 86 82
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 375 1 232 1 336 1 468 1 302 1 654 851 1 852 1 400 1 235
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 477 389 394 465 464 528 353 674 417 362
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 15 886 16 778 15 837 11 816 7 584 11 209 3 330 13 411 23 140 20 553
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -1,86% 13,38% 20,24% 8,87% -39,13% 160,48% -61,03% - 18,86% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 9,13% 8,94% 10,74% 5,22% 3,71% 4,75% 0,00% 5,79% 15,19% 14,36%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 9,91% 10,16% 12,64% 8,14% 6,41% 4,68% 0,00% 5,68% 15,54% 16,75%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 65,71% 60,26% 62,32% 64,63% 64,58% 59,24% 68,61% 72,24% 64,35% 65,73%
Rörelsekapital/omsättning 16,00% 13,25% 21,01% 21,74% 29,31% 21,30% 8,15% 9,85% 13,46% 11,76%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 43,37% 36,93% 40,66% 38,00% 37,66% 39,60% 37,01% 42,50% 39,50% 31,59%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 110,86% 104,26% 124,11% 112,65% 118,14% 128,29% 91,52% 99,93% 89,23% 85,03%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2011 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Bokslutet 2009 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...