Visa allt om Takbalken AB
Visa allt om Takbalken AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 854 844 1 041 1 165 1 309 1 269 829 632 684 855
Övrig omsättning - 9 - - - 4 865 827 804 848
Rörelseresultat (EBIT) 539 304 -50 -134 110 82 220 -347 -347 -149
Resultat efter finansnetto 561 525 390 -125 125 58 214 -333 -287 -126
Årets resultat 370 440 390 -9 3 45 225 -181 3 5
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 155 2 227 2 335 3 073 3 241 3 496 4 242 3 576 3 741 3 981
Omsättningstillgångar 1 587 792 1 941 1 317 1 358 1 053 789 1 437 1 634 1 675
Tillgångar 3 742 3 019 4 276 4 389 4 599 4 549 5 031 5 013 5 375 5 656
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 237 2 862 3 172 2 982 3 591 3 589 3 543 3 319 3 500 3 498
Obeskattade reserver 0 0 0 0 120 0 0 5 186 477
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 673 784 1 268 1 362 1 471 0
Kortfristiga skulder 506 156 1 105 1 407 216 177 220 328 218 1 682
Skulder och eget kapital 3 742 3 019 4 276 4 389 4 599 4 549 5 031 5 013 5 375 5 656
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - 40 149 235 235
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - 251 319 181 277 364 311 346 396
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - - -
Sociala kostnader 0 0 148 172 136 169 222 234 273 293
Utdelning till aktieägare 1 500 0 750 200 600 0 0 0 0 0
Omsättning 854 853 1 041 1 165 1 309 1 273 1 694 1 459 1 488 1 703
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. - - 2 3 3 3 3 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - 521 388 436 423 276 211 228 285
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - 207 173 85 152 222 280 290 316
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 611 412 151 110 110 335 489 -59 -20 177
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 1,18% -18,92% -10,64% -11,00% 3,15% 53,08% 31,17% -7,60% -20,00% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 14,99% 17,39% 9,12% -2,87% 2,72% 2,77% 4,39% -6,28% -5,27% -2,19%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 65,69% 62,20% 37,46% -10,82% 9,55% 9,93% 26,66% -49,84% -41,37% -14,50%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 99,64% 96,73% 96,39% 52,48% 100,00% 100,00% 100,00% 99,71% 96,61%
Rörelsekapital/omsättning 126,58% 75,36% 80,31% -7,73% 87,24% 69,03% 68,64% 175,47% 207,02% -0,82%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 86,50% 94,80% 74,18% 67,94% 80,01% 78,90% 70,42% 66,28% 67,61% 67,92%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 313,64% 507,69% 175,66% 93,60% 628,70% 594,92% 358,64% 438,11% 749,54% 99,58%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...