Visa allt om Kristinehamns Sotningsdistrikt Aktiebolag
Visa allt om Kristinehamns Sotningsdistrikt Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 0 385 2 404 2 018 2 222 2 427 2 685 2 935 2 503 3 251
Övrig omsättning 5 165 - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 2 57 606 137 144 201 28 19 -87 -189
Resultat efter finansnetto 2 57 162 46 118 164 -14 -23 -128 -220
Årets resultat 2 2 143 46 49 164 -14 -23 -128 -220
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 10 17 24 30 8 5 9 16
Omsättningstillgångar 162 277 741 522 623 636 671 608 574 615
Tillgångar 162 277 751 539 647 666 679 612 583 631
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 120 164 207 64 18 -31 -196 -182 -159 -30
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 81 204 146 281 0 0
Kortfristiga skulder 41 113 544 475 548 493 728 514 742 662
Skulder och eget kapital 162 277 751 539 647 666 679 612 583 631
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD 0 - 168 218 290 260 240 235 235 240
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 310 560 630 594 712 1 112 969 773 839
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - - - - - -
Sociala kostnader 0 106 248 293 368 429 527 529 404 395
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 5 550 2 404 2 018 2 222 2 427 2 685 2 935 2 503 3 251
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 2 3 3 3 5 5 5 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - 193 801 673 741 485 537 587 626 813
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - 177 363 401 440 291 355 336 355 377
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 2 57 613 144 151 205 32 24 -80 -182
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -100,00% -83,99% 19,13% -9,18% -8,45% -9,61% -8,52% 17,26% -23,01% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet - 20,58% 22,24% 11,69% 22,26% 30,48% 4,27% 3,10% -14,92% -29,79%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. - 14,81% 6,95% 3,12% 6,48% 8,36% 1,08% 0,65% -3,48% -5,78%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. - 94,55% 89,81% 90,93% 94,33% 94,56% 94,71% 87,70% 92,09% 69,98%
Rörelsekapital/omsättning - 42,60% 8,19% 2,33% 3,38% 5,89% -2,12% 3,20% -6,71% -1,45%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 74,07% 59,21% 27,56% 11,87% 2,78% -4,65% -28,87% -29,74% -27,27% -4,75%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 395,12% 245,13% 136,21% 109,89% 113,69% 129,01% 92,17% 118,29% 77,36% 92,90%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...