Visa allt om Br Sjökvists Skogsentreprenader Aktiebolag
Visa allt om Br Sjökvists Skogsentreprenader Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 682 1 676 2 873 2 407 2 567 9 177 7 550 4 908 1 570 4 509
Övrig omsättning - - 57 - 1 767 - - 537 17 -
Rörelseresultat (EBIT) -367 -13 1 095 231 1 763 -110 -190 260 -241 1 140
Resultat efter finansnetto 763 -502 2 154 1 088 2 429 465 373 1 574 1 076 1 987
Årets resultat 1 024 -544 1 944 1 650 1 959 1 098 709 569 983 1 710
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 027 6 090 24 422 24 489 31 214 4 363 11 575 13 724 2 022 2 574
Omsättningstillgångar 35 077 29 571 13 673 12 751 6 377 34 007 26 336 23 421 33 466 32 566
Tillgångar 36 104 35 661 38 095 37 240 37 591 38 370 37 911 37 145 35 488 35 139
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 33 485 32 460 34 904 33 959 33 310 32 351 31 253 30 544 29 975 28 992
Obeskattade reserver 2 470 2 732 2 750 2 863 3 794 4 034 5 077 5 689 4 930 5 255
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 150 468 441 417 487 1 986 1 581 912 582 892
Skulder och eget kapital 36 104 35 661 38 095 37 240 37 591 38 370 37 911 37 145 35 488 35 139
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD 0 0 - - 0 0 163 50 309 279
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 597 844 802 755 759 1 745 1 708 1 429 273 1 012
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 142 229 250 230 247 591 591 494 189 474
Utdelning till aktieägare 0 0 0 1 000 1 000 1 000 0 0 0 0
Omsättning 682 1 676 2 930 2 407 4 334 9 177 7 550 5 445 1 587 4 509
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 3 3 3 3 5 5 4 2 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 341 559 958 802 856 1 835 1 510 1 227 785 1 127
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 370 361 351 331 338 469 498 498 387 455
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -356 15 1 214 805 2 463 2 116 2 024 2 041 370 2 012
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -59,31% -41,66% 19,36% -6,23% -72,03% 21,55% 53,83% 212,61% -65,18% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 2,11% 0,66% 5,66% 2,92% 6,46% 1,21% 0,98% 4,25% 3,03% 5,65%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 111,88% 14,02% 75,01% 45,24% 94,62% 5,07% 4,93% 32,13% 68,47% 44,07%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 5 121,26% 1 736,46% 460,56% 512,42% 229,45% 348,93% 327,88% 458,62% 2 094,52% 702,46%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 98,08% 97,00% 97,25% 96,86% 96,05% 92,06% 92,31% 93,26% 94,47% 93,27%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 23 379,33% 6 314,10% 3 095,69% 3 051,80% 1 293,43% 1 702,67% 1 657,81% 2 563,38% 5 748,97% 3 649,55%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...