Visa allt om Myre Mark Aktiebolag
Visa allt om Myre Mark Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06
Nettoomsättning 1 454 1 261 2 246 4 191 2 986 4 906 4 891 4 305 5 016 4 964
Övrig omsättning - 337 648 - 66 52 387 - 149 1 216
Rörelseresultat (EBIT) -726 -444 155 309 -539 232 701 521 775 2 055
Resultat efter finansnetto -725 -444 149 289 -589 162 628 475 702 1 942
Årets resultat -311 0 53 671 -11 250 363 596 686 563
Balansräkningar (tkr)
2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 669 2 057 2 484 3 116 3 835 4 979 5 582 4 761 5 067 5 681
Omsättningstillgångar 2 739 3 192 3 502 3 040 2 819 3 096 2 754 2 693 2 885 2 283
Tillgångar 4 408 5 249 5 986 6 156 6 655 8 074 8 336 7 455 7 952 7 964
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 400 3 211 3 711 4 158 3 488 3 499 3 249 2 886 2 290 1 605
Obeskattade reserver 190 604 1 051 971 1 543 2 120 2 301 2 167 2 506 2 759
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 61 219 627 971 1 379 1 100 1 529 1 959
Kortfristiga skulder 1 818 1 433 1 163 808 998 1 484 1 408 1 301 1 627 1 642
Skulder och eget kapital 4 408 5 249 5 986 6 156 6 655 8 074 8 336 7 455 7 952 7 964
Löner & utdelning (tkr)
2017-06
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
Löner till styrelse & VD - - - - 0 - 373 332 308 320
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 409 734 965 830 1 288 989 757 818 849
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 163 244 290 223 333 382 294 331 342
Utdelning till aktieägare 0 500 500 500 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 454 1 598 2 894 4 191 3 052 4 958 5 278 4 305 5 165 6 180
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 2 2 3 3 4 5 4 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 454 631 1 123 1 397 995 1 227 978 1 076 1 254 1 241
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 534 290 501 421 354 408 361 358 375 383
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -250 73 867 1 468 724 1 485 1 907 1 480 2 031 3 126
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 15,31% -43,86% -46,41% 40,35% -39,14% 0,31% 13,61% -14,17% 1,05% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -16,40% -8,40% 2,62% 5,17% -7,86% 3,13% 8,55% 7,02% 10,22% 26,26%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -49,72% -34,97% 6,99% 7,59% -17,52% 5,16% 14,58% 12,15% 16,21% 42,12%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 52,61% 59,64% 86,29% 89,38% 95,45% 92,70% 95,20% 96,35% 94,42% 95,35%
Rörelsekapital/omsättning 63,34% 139,49% 104,14% 53,26% 60,98% 32,86% 27,52% 32,33% 25,08% 12,91%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 57,81% 70,15% 75,69% 79,85% 69,50% 62,69% 59,32% 60,14% 51,49% 45,10%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 150,66% 222,75% 301,12% 376,24% 282,46% 208,63% 195,60% 206,99% 177,32% 137,88%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...