Visa allt om Ingenjörsfirman T. Cornander Aktiebolag
Visa allt om Ingenjörsfirman T. Cornander Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 792 1 429 1 440 2 268 1 835 1 522 2 235 1 695 2 092 1 937
Övrig omsättning - 22 33 55 66 102 72 148 96 204
Rörelseresultat (EBIT) -35 -22 -39 -22 -25 -49 21 3 -8 -42
Resultat efter finansnetto -6 2 24 9 5 -21 43 14 6 -34
Årets resultat -6 2 24 9 5 -11 36 6 6 -19
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 24 24 24 24 32 34 25 29 36 46
Omsättningstillgångar 348 347 612 338 1 059 476 560 667 558 348
Tillgångar 372 371 636 362 1 090 510 585 695 594 394
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 210 216 214 189 180 175 211 175 169 162
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 10 6 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 32 33 4 -35 196 0 0 13 17 0
Kortfristiga skulder 130 122 418 208 714 335 364 502 408 232
Skulder och eget kapital 372 371 636 362 1 090 510 585 695 594 394
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 95 140 - - 162 200 220 160 200 240
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 0
Löner till övriga anställda 22 40 176 214 45 54 46 18 35 60
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 0
Sociala kostnader 52 122 114 134 78 58 164 102 159 170
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 25 0 0 0
Omsättning 792 1 451 1 473 2 323 1 901 1 624 2 307 1 843 2 188 2 141
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. - - 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - 720 1 134 918 761 1 118 848 1 046 969
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - 151 181 178 213 222 143 195 238
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -35 -22 -39 -22 -22 -45 24 10 -1 -31
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -44,58% -0,76% -36,51% 23,60% 20,57% -31,90% 31,86% -18,98% 8,00% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -1,61% 1,89% 4,25% 3,87% 0,83% -3,92% 8,55% 3,45% 2,36% -6,60%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -0,76% 0,49% 1,88% 0,62% 0,49% -1,31% 2,24% 1,42% 0,67% -1,34%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 45,45% 34,36% 34,10% 24,47% 31,28% 37,91% 31,81% 26,31% 28,68% 28,08%
Rörelsekapital/omsättning 27,53% 15,75% 13,47% 5,73% 18,80% 9,26% 8,77% 9,73% 7,17% 5,99%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 56,45% 58,22% 33,65% 52,21% 16,51% 34,31% 37,33% 25,82% 28,45% 41,12%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 207,69% 200,00% 115,55% 95,19% 141,74% 130,15% 144,51% 125,50% 124,26% 128,88%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...