Visa allt om Byggstål Mellerud AB

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 28 294 23 408 18 247 14 620 11 507 10 635 9 104 8 842 7 936 8 135
Övrig omsättning 240 58 39 24 48 56 39 0 0 0
Rörelseresultat (EBIT) 4 803 2 582 1 073 1 331 1 110 2 163 875 596 -142 411
Resultat efter finansnetto 4 802 2 579 1 070 1 327 1 110 2 163 880 605 -131 420
Årets resultat 2 933 1 921 726 633 755 1 305 530 422 1 270
Balansräkningar (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 076 1 952 2 251 1 365 645 7 7 4 16 36
Omsättningstillgångar 11 317 6 594 4 631 4 559 4 807 4 744 2 884 2 068 1 857 2 685
Tillgångar 14 393 8 546 6 882 5 924 5 452 4 751 2 891 2 071 1 873 2 722
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 5 891 4 008 3 138 2 561 3 278 2 673 1 517 987 1 015 1 314
Obeskattade reserver 3 165 2 115 2 002 1 872 1 361 1 223 736 540 480 623
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
Kortfristiga skulder 5 337 2 423 1 743 1 491 813 855 637 544 376 783
Skulder och eget kapital 14 393 8 546 6 882 5 924 5 452 4 751 2 891 2 071 1 873 2 722
Löner & utdelning (tkr)
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - - - 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - 2 252 2 016 2 310 2 239 2 099
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - 0 - 1 004 885 1 002 980 900
Utdelning till aktieägare 2 700 1 050 1 050 150 1 350 150 150 0 150 300
Omsättning 28 534 23 466 18 286 14 644 11 555 10 691 9 143 8 842 7 936 8 135
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 14 12 10 9 8 7 6 7 7 7
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 021 1 951 1 825 1 624 1 438 1 519 1 517 1 263 1 134 1 162
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 497 569 576 492 505 471 491 484 463 440
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 5 319 3 078 1 415 1 455 1 151 2 163 879 609 -122 522
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 20,87% 28,28% 24,81% 27,05% 8,20% 16,82% 2,96% 11,42% -2,45% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 33,37% 30,21% 15,59% 22,47% 20,40% 45,55% 30,47% 29,16% -6,99% 15,47%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 16,98% 11,03% 5,88% 9,10% 9,66% 20,35% 9,68% 6,83% -1,65% 5,18%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 50,12% 50,44% 50,95% 52,15% 65,73% 65,40% 57,54% 55,64% 50,18% 55,73%
Rörelsekapital/omsättning 21,14% 17,82% 15,83% 20,98% 34,71% 36,57% 24,68% 17,24% 18,66% 23,38%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 58,08% 66,20% 68,29% 67,88% 79,60% 76,34% 72,33% 68,00% 73,08% 65,14%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 206,90% 260,79% 249,91% 286,99% 550,06% 505,73% 402,04% 320,77% 383,24% 294,51%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!