Visa allt om Gothnells Möbler Aktiebolag
Visa allt om Gothnells Möbler Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 33 934 30 651 28 094 25 216 29 601 28 433 22 257 27 620 23 715 18 261
Övrig omsättning - 188 - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 1 503 1 424 1 541 732 1 772 1 840 1 072 1 616 957 759
Resultat efter finansnetto 963 755 730 -99 889 1 192 415 439 482 523
Årets resultat 749 568 542 7 636 1 056 415 439 551 339
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 17 187 17 287 17 492 17 874 18 287 18 180 18 571 18 674 18 505 1 169
Omsättningstillgångar 10 430 10 762 10 572 9 755 9 814 9 714 9 446 9 995 10 450 6 929
Tillgångar 27 617 28 049 28 065 27 629 28 101 27 894 28 018 28 668 28 955 8 098
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 802 4 753 4 885 4 343 4 655 4 019 3 634 3 219 2 955 2 404
Obeskattade reserver 144 144 144 144 284 284 284 284 284 353
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 16 500 13 419 17 058 18 076 18 208 18 150 19 562 18 927 16 944 2 335
Kortfristiga skulder 6 171 9 734 5 978 5 066 4 953 5 440 4 538 6 238 8 773 3 006
Skulder och eget kapital 27 617 28 049 28 065 27 629 28 101 27 894 28 018 28 668 28 955 8 098
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 3 170 0 797 380 437 349 378
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 3 905 4 001 3 182 0 3 337 2 087 2 353 2 453 2 389 1 557
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 1 438 1 357 1 121 1 123 1 120 955 922 1 246 1 222 827
Utdelning till aktieägare 700 700 700 0 320 0 670 0 0 0
Omsättning 33 934 30 839 28 094 25 216 29 601 28 433 22 257 27 620 23 715 18 261
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 11 11 11 11 11 10 11 11 11 8
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 085 2 786 2 554 2 292 2 691 2 843 2 023 2 511 2 156 2 283
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 498 499 401 405 47 402 343 383 372 349
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 879 1 822 1 950 1 202 6 729 2 352 1 615 2 213 1 278 980
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 10,71% 9,10% 11,41% -14,81% 4,11% 27,75% -19,42% 16,47% 29,87% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 5,54% 5,08% 5,49% 2,65% 6,31% 6,60% 3,83% 5,64% 3,43% 9,37%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 4,51% 4,65% 5,49% 2,90% 5,99% 6,47% 4,82% 5,85% 4,18% 4,16%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 39,71% 40,56% 39,61% 39,84% 40,10% 38,93% 40,65% 40,71% 42,37% 40,49%
Rörelsekapital/omsättning 12,55% 3,35% 16,35% 18,60% 16,42% 15,03% 22,05% 13,60% 7,07% 21,48%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 17,79% 17,35% 17,81% 16,10% 17,31% 15,16% 13,72% 11,94% 10,91% 32,82%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 20,35% 13,40% 16,53% 19,15% 15,40% 14,56% 15,29% 8,48% 11,47% 13,71%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...