Visa allt om Peter Fransson Snickeri Aktiebolag
Visa allt om Peter Fransson Snickeri Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 22 362 15 106 14 972 17 125 10 841 10 097 7 636 4 899 14 454 11 443
Övrig omsättning 1 726 1 083 956 645 590 363 196 797 149 145
Rörelseresultat (EBIT) 4 966 1 371 1 672 1 650 1 530 1 013 67 15 3 754 395
Resultat efter finansnetto 4 953 1 366 1 981 1 648 1 559 1 014 150 15 3 738 274
Årets resultat 2 892 687 1 552 750 767 287 7 2 1 901 74
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 12 830 10 850 9 871 6 556 4 962 4 465 4 547 4 614 3 695 3 440
Omsättningstillgångar 8 157 6 889 5 917 7 432 5 417 3 908 3 832 4 518 5 768 4 524
Tillgångar 20 986 17 739 15 787 13 988 10 379 8 373 8 379 9 132 9 462 7 965
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 12 220 9 328 8 641 7 089 6 338 5 571 5 284 5 277 5 275 3 375
Obeskattade reserver 4 738 3 517 3 052 3 013 2 409 1 899 1 285 1 160 1 160 165
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 352 316 44 1 7 20 418 465 816 1 022
Kortfristiga skulder 3 677 4 578 4 051 3 886 1 624 882 1 392 2 231 2 211 3 403
Skulder och eget kapital 20 986 17 739 15 787 13 988 10 379 8 373 8 379 9 132 9 462 7 965
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD 0 - 893 882 398 51 0 30 292 382
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 3 340 2 767 2 250 2 209 1 495 1 307 1 243 1 159 1 465 1 019
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 1 398 1 092 1 121 920 660 520 420 446 599 575
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 97
Omsättning 24 088 16 189 15 928 17 770 11 431 10 460 7 832 5 696 14 603 11 588
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 13 9 10 10 8 7 7 7 10 9
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 720 1 678 1 497 1 713 1 355 1 442 1 091 700 1 445 1 271
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 365 438 427 407 319 270 239 227 237 219
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 5 626 2 021 2 229 2 076 1 900 1 363 454 363 4 139 868
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 48,03% 0,90% -12,57% 57,97% 7,37% 32,23% 55,87% -66,11% 26,31% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 23,70% 7,78% 12,72% 12,12% 15,12% 12,46% 2,29% 0,80% 40,55% 5,27%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 22,24% 9,14% 13,41% 9,90% 14,47% 10,33% 2,51% 1,49% 26,55% 3,67%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 54,58% 51,95% 56,93% 49,12% 55,56% 46,49% 46,08% 55,24% 55,31% 38,89%
Rörelsekapital/omsättning 20,03% 15,30% 12,46% 20,71% 34,99% 29,97% 31,95% 46,68% 24,61% 9,80%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 75,84% 68,05% 69,81% 66,55% 78,17% 83,25% 74,37% 66,93% 64,58% 43,86%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 159,29% 106,88% 106,67% 150,10% 235,65% 270,07% 120,33% 150,07% 207,64% 91,77%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...