Visa allt om EKM Kontroll Aktiebolag
Visa allt om EKM Kontroll Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 33 595 33 200 23 542 21 605 19 493 20 063 13 033 9 618 8 767 9 149
Övrig omsättning 16 6 - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 2 444 2 115 754 560 46 383 251 -8 235 778
Resultat efter finansnetto 789 1 282 488 431 -66 317 210 -65 200 740
Årets resultat 420 748 136 163 21 94 65 4 37 340
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 512 606 585 507 469 176 153 160 140 133
Omsättningstillgångar 10 270 10 760 7 562 4 792 4 749 4 557 3 214 2 645 2 713 2 774
Tillgångar 10 782 11 366 8 147 5 300 5 218 4 733 3 367 2 805 2 852 2 907
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 501 1 081 333 398 235 363 569 504 500 562
Obeskattade reserver 1 124 948 666 468 349 525 401 320 445 358
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2 641 2 281 500 1 000 240 0 67 229 219 344
Kortfristiga skulder 5 516 7 057 6 649 3 434 4 394 3 845 2 330 1 753 1 689 1 643
Skulder och eget kapital 10 782 11 366 8 147 5 300 5 218 4 733 3 367 2 805 2 852 2 907
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 650 600 644 428 506 968 566 270 341 465
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 - 300 200 - - 120
Löner till övriga anställda 7 652 6 341 5 655 5 102 5 075 4 238 2 836 2 045 1 790 1 547
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 3 651 2 991 2 685 2 544 2 427 1 939 1 311 903 831 737
Utdelning till aktieägare 0 0 0 200 0 150 300 0 0 100
Omsättning 33 611 33 206 23 542 21 605 19 493 20 063 13 033 9 618 8 767 9 149
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 23 22 16 15 16 14 10 8 7 7
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 461 1 509 1 471 1 440 1 218 1 433 1 303 1 202 1 252 1 307
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 534 487 580 557 510 556 505 441 437 409
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 2 550 2 208 831 620 94 417 282 26 263 806
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 1,19% 41,02% 8,97% 10,83% -2,84% 53,94% 35,51% 9,71% -4,18% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 22,67% 18,64% 9,25% 10,60% 0,90% 8,09% 7,45% -0,14% 8,38% 26,76%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 7,27% 6,38% 3,20% 2,60% 0,24% 1,91% 1,93% -0,04% 2,73% 8,50%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 53,61% 47,29% 67,00% 66,83% 68,42% 68,26% 70,23% 71,53% 71,51% 68,32%
Rörelsekapital/omsättning 14,15% 11,15% 3,88% 6,29% 1,82% 3,55% 6,78% 9,27% 11,68% 12,36%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 22,05% 16,02% 10,46% 14,02% 9,43% 15,84% 25,68% 26,18% 28,77% 28,20%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 168,56% 60,27% 57,41% 72,13% 74,08% 92,43% 107,55% 109,30% 127,00% 149,67%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...