Visa allt om Lövön Aktiebolag

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 18 588 28 459 33 007 30 034 28 464 25 191 31 445 20 233 13 574 21 108
Övrig omsättning 247 197 172 49 0 0 0 0 0 0 160
Rörelseresultat (EBIT) 249 022 7 217 4 618 8 325 5 355 4 979 12 621 3 085 -2 441 6 613
Resultat efter finansnetto 249 224 6 258 3 100 8 049 5 019 4 514 12 622 3 810 -2 784 4 685
Årets resultat 220 042 1 612 24 773 9 839 8 677 3 799 685 1 437 999 1
Balansräkningar (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 17 085 47 903 52 983 61 923 64 942 76 893 86 834 95 453 102 912 108 408
Omsättningstillgångar 258 654 14 565 25 418 72 402 29 426 18 079 12 297 6 785 1 663 5 282
Tillgångar 275 739 62 468 78 401 134 326 94 368 94 972 99 131 102 237 104 575 113 690
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 220 201 1 760 1 750 28 925 19 086 11 888 9 544 10 359 10 542 9 543
Obeskattade reserver 400 28 360 24 144 52 625 58 292 64 420 64 810 52 882 50 512 54 297
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 39 026 43 912 9 648 11 984 19 320 28 145 35 799 41 769
Kortfristiga skulder 55 137 32 347 13 481 8 864 7 342 6 679 5 457 10 851 7 722 8 081
Skulder och eget kapital 275 739 62 468 78 401 134 326 94 368 94 972 99 131 102 237 104 575 113 690
Löner & utdelning (tkr)
2022-12
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - - - 1 934 1 605 1 301
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - 0 0 1 144 956 872
Utdelning till aktieägare 0 1 601 1 601 0 0 1 479 1 455 1 499 1 620 0
Omsättning 265 785 28 631 33 056 30 034 28 464 25 191 31 445 20 233 13 574 21 268
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 6 7 7 7 7 5 4 4 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 098 4 066 4 715 4 291 4 066 5 038 7 861 5 058 3 394 5 277
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 718 739 835 912 833 998 900 832 738 591
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 251 541 12 297 13 559 19 956 18 076 17 276 24 290 14 088 8 062 16 159
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -34,68% -13,78% 9,90% 5,52% 12,99% -19,89% 55,41% 49,06% -35,69% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 90,47% 11,55% 5,89% 6,20% 5,67% 5,24% 13,40% 4,49% -1,36% 5,82%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 1 342,05% 25,36% 13,99% 27,72% 18,81% 19,76% 42,23% 22,67% -10,47% 31,33%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 62,11% 70,27% 66,37% 92,18% 90,13% 95,16% 92,51% 92,62% 89,73% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 1 094,88% -62,48% 36,17% 211,55% 77,59% 45,25% 21,75% -20,10% -44,64% -13,26%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 79,97% 38,23% 26,25% 52,09% 68,41% 65,43% 60,62% 50,48% 47,76% 45,65%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 469,11% 45,03% 188,55% 816,81% 400,79% 270,68% 225,34% 62,53% 21,54% 65,36%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!