Visa allt om Lövön Aktiebolag
Visa allt om Lövön Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 31 445 20 233 13 574 21 108 17 301 9 725 13 286 8 922 7 400 7 700
Övrig omsättning - - - 160 - 22 350 - - 54 100
Rörelseresultat (EBIT) 12 621 3 085 -2 441 6 613 2 732 27 678 6 838 3 742 1 657 2 942
Resultat efter finansnetto 12 622 3 810 -2 784 4 685 -197 29 012 6 766 3 654 1 331 2 574
Årets resultat 685 1 437 999 1 1 1 383 4 462 2 729 714 120
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 86 834 95 453 102 912 108 408 118 188 122 387 29 182 18 446 15 634 15 354
Omsättningstillgångar 12 297 6 785 1 663 5 282 6 095 2 978 2 938 7 363 7 029 5 571
Tillgångar 99 131 102 237 104 575 113 690 124 283 125 365 32 120 25 809 22 663 20 925
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 9 544 10 359 10 542 9 543 9 542 9 541 8 158 3 941 1 436 946
Obeskattade reserver 64 810 52 882 50 512 54 297 49 632 49 899 13 220 12 535 12 600 12 270
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 19 320 28 145 35 799 41 769 56 581 42 116 6 929 7 319 7 802 6 938
Kortfristiga skulder 5 457 10 851 7 722 8 081 8 528 23 808 3 813 2 014 826 771
Skulder och eget kapital 99 131 102 237 104 575 113 690 124 283 125 365 32 120 25 809 22 663 20 925
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - 928 767 684 658
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 1 934 1 605 1 301 1 176 1 196 182 182 182 100
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 1 144 956 872 791 801 677 569 541 515
Utdelning till aktieägare 1 455 1 499 1 620 0 0 0 0 245 224 224
Omsättning 31 445 20 233 13 574 21 268 17 301 32 075 13 286 8 922 7 454 7 800
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 7 861 5 058 3 394 5 277 5 767 3 242 4 429 2 974 2 467 2 567
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 900 832 738 591 728 693 627 542 501 491
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 24 290 14 088 8 062 16 159 12 274 28 515 8 327 5 234 3 190 4 479
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 55,41% 49,06% -35,69% 22,00% 77,90% -26,80% 48,91% 20,57% -3,90% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 13,40% 4,49% -1,36% 5,82% 2,14% 23,86% 21,55% 14,93% 7,36% 14,06%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 42,23% 22,67% -10,47% 31,33% 15,34% 307,54% 52,10% 43,17% 22,55% 38,21%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 92,51% 92,62% 89,73% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 21,75% -20,10% -44,64% -13,26% -14,06% -214,19% -6,59% 59,95% 83,82% 62,34%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 60,62% 50,48% 47,76% 45,65% 37,11% 36,95% 55,73% 51,06% 46,37% 46,74%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 225,34% 62,53% 21,54% 65,36% 71,47% 12,51% 77,05% 365,59% 850,97% 722,57%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...