Visa allt om Nolaskogs Prefab AB
Visa allt om Nolaskogs Prefab AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 170 144 152 152 159 124 175 242 1 424 69 669
Övrig omsättning 63 - 184 200 457 - 187 200 931 115
Rörelseresultat (EBIT) 28 -33 163 83 420 -139 -128 -139 -38 7 913
Resultat efter finansnetto 28 -33 164 85 422 -123 -118 373 988 7 949
Årets resultat 20 194 95 48 236 -23 519 1 016 825 4 543
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 874 203 258 314 370 425 513 613 715 1 042
Omsättningstillgångar 181 360 493 437 334 842 1 124 3 498 7 175 20 085
Tillgångar 1 055 562 751 751 704 1 267 1 637 4 112 7 890 21 126
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 885 462 408 413 365 129 652 2 134 4 118 5 865
Obeskattade reserver 0 0 282 239 217 117 224 1 055 1 942 1 848
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 400 400 600 800 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 499 11 43 249 49
Kortfristiga skulder 171 101 61 100 122 122 350 280 782 13 365
Skulder och eget kapital 1 055 562 751 751 704 1 267 1 637 4 112 7 890 21 126
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 0 0 0 208 1 413
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda - - - - 0 0 0 0 35 10 536
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader - - - - 0 0 0 0 18 4 240
Utdelning till aktieägare 0 341 140 100 0 0 500 2 000 3 000 2 600
Omsättning 233 144 336 352 616 124 362 442 2 355 69 784
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. - - - - - 0 0 0 2 34
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - 712 2 049
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - 131 476
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 101 -33 219 139 476 -83 -63 -76 19 7 986
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 18,06% -5,26% 0,00% -4,40% 28,23% -29,14% -27,69% -83,01% -97,96% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 2,65% -5,87% 21,84% 11,32% 60,23% -9,55% -7,15% 10,00% 12,57% 37,99%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 16,47% -22,92% 107,89% 55,92% 266,67% -97,58% -66,86% 169,83% 69,66% 11,52%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% -50,81% -95,43% -93,80% 25,77% 13,96%
Rörelsekapital/omsättning 5,88% 179,86% 284,21% 221,71% 133,33% 580,65% 442,29% 1 329,75% 448,95% 9,65%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 83,89% 82,21% 83,62% 79,82% 74,56% 16,99% 49,91% 70,81% 69,91% 34,06%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 105,85% 356,44% 808,20% 437,00% 273,77% 690,16% 321,14% 1 249,29% 917,52% 149,67%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...