Visa allt om KAVENA Multimedia AB
Visa allt om KAVENA Multimedia AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-06 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12
Nettoomsättning 107 997 85 018 103 041 118 499 136 444 121 390 118 195 96 052 71 187 62 093
Övrig omsättning 132 81 38 80 111 - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -4 237 -1 801 -2 994 2 173 4 998 3 926 3 232 1 956 2 013 589
Resultat efter finansnetto -7 127 -2 267 -3 325 2 040 4 805 3 717 3 031 1 854 2 098 604
Årets resultat -7 127 -2 267 -1 599 1 734 2 804 2 178 1 443 1 007 1 482 415
Balansräkningar (tkr)
2015-06 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 348 4 216 4 440 3 996 3 434 652 586 239 193 299
Omsättningstillgångar 20 100 20 857 29 114 38 372 48 479 43 926 43 663 29 506 24 520 23 411
Tillgångar 20 447 25 073 33 554 42 368 51 913 44 578 44 249 29 746 24 714 23 710
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 951 5 158 7 425 9 924 9 390 7 006 5 428 4 335 3 329 2 348
Obeskattade reserver 0 0 0 1 726 2 226 1 921 1 421 1 036 625 625
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 3 417 7 730 9 744 3 508 3 467 3 305 4 019 1 609 530 0
Kortfristiga skulder 16 080 12 186 16 385 27 210 36 830 32 346 33 382 22 766 20 230 20 737
Skulder och eget kapital 20 447 25 073 33 554 42 368 51 913 44 578 44 249 29 746 24 714 23 710
Löner & utdelning (tkr)
2015-06
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
2005-12
Löner till styrelse & VD - 1 320 1 549 1 566 1 437 1 695 2 082 330 396 360
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 9 703 6 869 8 816 8 085 7 269 4 939 2 819 2 805 1 917 275
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 3 964 3 340 4 614 4 378 3 772 2 744 2 515 1 267 1 003 793
Utdelning till aktieägare 0 0 0 900 1 200 0 600 350 0 500
Omsättning 108 129 85 099 103 079 118 579 136 555 121 390 118 195 96 052 71 187 62 093
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 20 21 26 25 22 21 16 12 6 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 5 400 4 048 3 963 4 740 6 202 5 780 7 387 8 004 11 865 12 419
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 733 600 646 647 654 517 499 452 634 616
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -3 955 -1 531 -2 760 2 342 6 835 4 121 3 360 2 073 2 086 658
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. - -17,49% -13,04% -13,15% 12,40% 2,70% 23,05% 34,93% 14,65% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -20,50% -7,00% -8,77% 5,29% 9,79% 8,98% 7,47% 6,86% 8,85% 4,14%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -3,88% -2,06% -2,86% 1,89% 3,72% 3,30% 2,80% 2,12% 3,07% 1,58%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 16,76% 18,02% 18,77% 20,68% 20,42% 17,82% 14,79% 100,00% 14,68% 12,02%
Rörelsekapital/omsättning 3,72% 10,20% 12,35% 9,42% 8,54% 9,54% 8,70% 7,02% 6,03% 4,31%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 4,65% 20,57% 22,13% 26,43% 21,25% 18,89% 14,58% 17,08% 15,29% 11,80%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 84,65% 107,70% 111,31% 92,30% 91,60% 89,83% 91,48% 89,35% 75,83% 85,99%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2015 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...