Visa allt om Förvaltnings Aktiebolaget Ekmålla

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-08 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08
Nettoomsättning 2 380 2 410 2 782 3 028 3 229 1 903 2 131 1 878 1 992 2 556
Övrig omsättning 565 472 511 646 463 467 446 446 392 440
Rörelseresultat (EBIT) 141 14 71 191 29 129 65 176 -79 233
Resultat efter finansnetto 87 -44 15 143 -34 54 -34 77 -215 69
Årets resultat 74 -44 11 119 -34 47 -34 76 -82 66
Balansräkningar (tkr)
2021-08 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 895 3 052 3 209 2 967 3 023 3 051 3 174 3 325 3 485 3 499
Omsättningstillgångar 430 222 168 398 311 398 217 255 206 485
Tillgångar 3 324 3 274 3 377 3 365 3 334 3 449 3 392 3 581 3 691 3 984
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 620 546 601 602 494 540 503 549 485 578
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 133
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 999 2 171 2 338 2 229 2 334 2 439 2 548 2 608 2 668 2 627
Kortfristiga skulder 706 557 438 534 505 470 339 423 538 645
Skulder och eget kapital 3 324 3 274 3 377 3 365 3 334 3 449 3 392 3 581 3 691 3 984
Löner & utdelning (tkr)
2021-08
2020-08
2019-08
2018-08
2017-08
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
Löner till styrelse & VD - - - - - - - - 0 490
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda - - - - - 664 561 544 766 355
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader - - - - - 215 129 142 216 261
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 2 945 2 882 3 293 3 674 3 692 2 370 2 577 2 324 2 384 2 996
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 3 3 2 2 2 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 190 1 205 1 391 1 009 1 076 952 1 066 939 664 852
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 557 536 657 456 432 442 345 344 328 368
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 298 159 209 298 144 261 204 324 70 369
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -1,24% -13,37% -8,12% -6,22% 69,68% -10,70% 13,47% -5,72% -22,07% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 4,24% 0,46% 2,13% 5,68% 0,90% 3,74% 1,92% 5,00% -2,14% 5,87%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 5,92% 0,62% 2,59% 6,31% 0,93% 6,78% 3,05% 9,53% -3,97% 9,15%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 60,38% 57,05% 59,78% 57,99% 53,79% 62,74% 43,97% 57,45% 59,14% 58,72%
Rörelsekapital/omsättning -11,60% -13,90% -9,71% -4,49% -6,01% -3,78% -5,73% -8,95% -16,67% -6,26%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 18,65% 16,68% 17,80% 17,89% 14,82% 15,66% 14,83% 15,33% 13,14% 16,97%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 60,91% 39,86% 38,36% 74,53% 61,58% 84,68% 64,01% 60,28% 38,29% 75,19%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!