Visa allt om Eltec Köping AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-06 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06
Nettoomsättning 55 327 42 833 36 230 35 724 50 227 34 131 26 553 24 992 41 696 27 587
Övrig omsättning 99 48 208 11 33 158 5 0 128 11
Rörelseresultat (EBIT) 5 784 2 940 1 715 3 520 4 113 1 995 1 377 448 1 213 1 749
Resultat efter finansnetto 5 790 2 956 1 721 3 537 4 165 2 079 1 420 487 1 258 1 811
Årets resultat 4 540 2 308 1 323 1 855 1 897 1 594 1 710 819 680 972
Balansräkningar (tkr)
2021-06 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 300 475 421 528 651 540 586 552 384 2 825
Omsättningstillgångar 19 463 14 541 10 416 15 747 13 294 11 476 11 102 9 326 10 066 9 389
Tillgångar 19 762 15 016 10 837 16 274 13 945 12 016 11 687 9 878 10 450 12 214
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 7 074 2 534 2 727 6 304 4 449 2 551 5 457 3 747 2 928 4 248
Obeskattade reserver 0 0 0 0 586 586 586 1 380 1 955 1 635
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 565 0 0 0 113
Kortfristiga skulder 12 688 12 482 8 110 9 971 8 910 8 313 5 644 4 751 5 567 6 217
Skulder och eget kapital 19 762 15 016 10 837 16 274 13 945 12 016 11 687 9 878 10 450 12 214
Löner & utdelning (tkr)
2021-06
2020-06
2019-06
2018-06
2017-06
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
Löner till styrelse & VD - - - - - 0 - - 0 -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - 10 546 8 654 9 075 9 821 10 290
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - 4 145 3 474 3 189 3 466 3 742
Utdelning till aktieägare 0 0 2 500 0 0 0 4 500 0 0 0
Omsättning 55 426 42 881 36 438 35 735 50 260 34 289 26 558 24 992 41 824 27 598
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 32 29 28 28 28 30 29 28 29 29
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 729 1 477 1 294 1 276 1 794 1 138 916 893 1 438 951
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 672 632 618 573 568 499 458 448 470 503
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 5 959 3 140 1 906 3 718 4 264 2 191 1 534 565 1 314 1 920
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 29,17% 18,23% 1,42% -28,87% 47,16% 28,54% 6,25% -40,06% 51,14% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 29,30% 19,69% 15,93% 21,75% 29,87% 17,32% 12,20% 4,98% 12,07% 14,88%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 10,47% 6,90% 4,76% 9,91% 8,29% 6,10% 5,37% 1,97% 3,02% 6,59%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 76,19% 48,65% 70,60% 71,15% 72,96% 56,58% 56,48% 59,54% 73,82% 73,82%
Rörelsekapital/omsättning 12,25% 4,81% 6,36% 16,17% 8,73% 9,27% 20,56% 18,31% 10,79% 11,50%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 35,80% 16,88% 25,16% 38,74% 35,18% 25,03% 50,60% 48,83% 41,81% 44,65%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 146,80% 110,32% 119,82% 150,99% 141,99% 129,11% 172,31% 179,52% 165,58% 137,41%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!