Visa allt om Bengt Dahlgren Göteborg AB

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2012-04
Nettoomsättning 194 912 218 835 218 893 199 501 182 332 157 174 138 568 142 045 94 062 135 632
Övrig omsättning 54 5 32 6 98 118 147 45 0 66
Rörelseresultat (EBIT) 15 772 20 364 19 659 17 591 16 322 8 279 8 462 11 418 4 873 11 301
Resultat efter finansnetto 15 746 20 351 19 638 17 566 16 184 7 988 10 476 11 561 6 027 11 232
Årets resultat 12 121 15 539 14 904 13 154 12 234 6 359 12 228 10 789 7 172 6 239
Balansräkningar (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2012-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 675 1 842 2 354 2 261 2 645 3 119 5 191 5 082 7 834 12 840
Omsättningstillgångar 91 177 77 183 78 528 67 722 61 250 59 488 56 431 59 371 54 225 45 729
Tillgångar 92 852 79 025 80 882 69 983 63 895 62 607 61 622 64 453 62 059 58 569
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 36 479 24 358 23 588 21 824 20 140 26 738 29 279 24 690 13 901 12 541
Obeskattade reserver 0 122 307 481 523 582 1 543 7 266 9 855 13 062
Avsättningar (tkr) 2 894 3 710 3 608 3 311 3 206 3 448 2 690 2 204 1 985 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 1 632 0 0 0
Kortfristiga skulder 53 479 50 835 53 379 44 367 40 026 31 839 26 478 30 293 36 318 32 966
Skulder och eget kapital 92 852 79 025 80 882 69 983 63 895 62 607 61 622 64 453 62 059 58 569
Löner & utdelning (tkr)
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2012-04
Löner till styrelse & VD 1 844 2 136 2 773 3 770 1 406 1 360 1 918 2 005 1 207 1 723
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 81 967 91 391 87 836 78 568 71 900 62 984 57 167 56 950 36 653 55 660
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 41 054 47 707 47 550 41 998 35 087 32 285 28 121 28 495 18 205 27 220
Utdelning till aktieägare 27 420 0 14 770 0 11 470 18 832 8 900 8 770 0 5 812
Omsättning 194 966 218 840 218 925 199 507 182 430 157 292 138 715 142 090 94 062 135 698
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 146 154 156 146 134 123 117 117 120 121
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 335 1 421 1 403 1 366 1 361 1 278 1 184 1 214 784 1 121
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 874 958 917 894 862 825 778 784 492 735
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 16 488 21 220 20 558 18 612 17 336 10 763 10 668 13 535 9 547 15 009
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -10,93% -0,03% 9,72% 9,42% 16,01% 13,43% -2,45% 51,01% - -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 16,99% 25,79% 24,32% 25,15% 25,55% 13,31% 17,08% 18,02% 9,76% 19,52%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 8,09% 9,31% 8,99% 8,82% 8,95% 5,30% 7,60% 8,18% 6,44% 8,43%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 19,34% 12,04% 11,49% 11,71% 11,64% 17,59% 21,62% 20,47% 19,04% 9,41%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 39,29% 30,94% 29,46% 31,72% 32,16% 43,43% 49,47% 47,10% 34,10% 37,85%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 170,49% 151,83% 147,11% 152,64% 153,03% 186,84% 213,12% 195,99% 149,31% 138,72%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2012 är 8 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!