Visa allt om Brogårdens Växtodling AB
Visa allt om Brogårdens Växtodling AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 4 102 4 349 4 791 4 700 4 643 3 787 3 691 4 043 3 497 2 461
Övrig omsättning 1 282 1 233 1 145 1 155 885 885 1 108 716 786 892
Rörelseresultat (EBIT) 34 -210 369 116 230 34 124 -63 384 -16
Resultat efter finansnetto 9 -257 350 90 198 13 183 -71 262 39
Årets resultat 9 9 2 41 78 11 178 -71 262 39
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 526 3 906 4 426 2 148 2 144 1 963 1 805 1 652 1 645 1 617
Omsättningstillgångar 740 688 1 408 1 355 1 041 1 479 1 201 1 609 1 495 1 455
Tillgångar 4 266 4 593 5 834 3 503 3 185 3 441 3 006 3 261 3 140 3 072
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 681 672 663 661 620 542 583 405 477 253
Obeskattade reserver 211 211 477 130 94 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 428 2 007 3 119 967 1 096 1 235 1 343 1 483 1 603 1 358
Kortfristiga skulder 1 946 1 703 1 575 1 746 1 375 1 665 1 080 1 373 1 060 1 461
Skulder och eget kapital 4 266 4 593 5 834 3 503 3 185 3 441 3 006 3 261 3 140 3 072
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 180 251 194 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 721 572 649 744 517 394 174 127 466 422
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - - - - -
Sociala kostnader 253 156 200 241 194 220 188 114 173 136
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 52 0 0 38
Omsättning 5 384 5 582 5 936 5 855 5 528 4 672 4 799 4 759 4 283 3 353
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 367 1 450 1 597 1 567 1 548 1 262 1 846 2 022 1 749 1 231
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 327 243 285 330 240 270 308 218 321 268
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 726 460 797 255 347 77 155 -59 385 -16
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -5,68% -9,23% 1,94% 1,23% 22,60% 2,60% -8,71% 15,61% 42,10% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 1,36% -3,94% 6,72% 3,68% 8,32% 1,74% 7,05% -0,71% 12,83% 2,67%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 1,41% -4,16% 8,18% 2,74% 5,71% 1,58% 5,74% -0,57% 11,52% 3,33%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 61,82% 51,00% 63,83% 61,98% 56,04% 58,07% 49,25% 52,88% 60,22% 56,12%
Rörelsekapital/omsättning -29,40% -23,34% -3,49% -8,32% -7,19% -4,91% 3,28% 5,84% 12,44% -0,24%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 19,82% 18,21% 17,74% 21,60% 21,64% 15,75% 19,39% 12,42% 15,19% 8,24%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 29,86% 35,41% 77,52% 66,15% 64,73% 77,60% 101,30% 108,67% 130,94% 88,84%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...