Visa allt om Hallberg & Hallberg Skadereglering AB
Visa allt om Hallberg & Hallberg Skadereglering AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 639 1 696 1 666 2 037 2 059 2 152 3 157 4 895 5 483 6 338
Övrig omsättning - 1 16 219 28 21 21 220 285 81
Rörelseresultat (EBIT) -418 368 157 8 -33 30 6 -374 302 200
Resultat efter finansnetto -610 376 92 13 4 -4 9 -372 240 370
Årets resultat -610 292 54 8 2 193 34 4 375 435
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 232 434 457 560 603 601 638 693 799 787
Omsättningstillgångar 932 1 538 1 244 1 084 1 016 979 1 171 2 067 2 506 2 916
Tillgångar 1 164 1 971 1 701 1 644 1 619 1 579 1 809 2 761 3 305 3 703
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 042 1 652 1 359 1 305 1 297 1 296 1 102 1 368 1 664 1 689
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 286 329 717 1 056
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 122 320 341 339 322 284 421 1 063 924 958
Skulder och eget kapital 1 164 1 971 1 701 1 644 1 619 1 579 1 809 2 761 3 305 3 703
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 0 135 270 203 34
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 0 377 341 764 660 578 899 1 582 1 320 1 566
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 0 295 277 443 398 475 632 899 862 896
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 300 400
Omsättning 639 1 697 1 682 2 256 2 087 2 173 3 178 5 115 5 768 6 419
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 4 4 4 4 6 6 7
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 320 848 833 509 515 538 789 816 914 905
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 314 363 318 308 267 266 423 465 411 373
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -408 392 187 51 16 89 95 -244 442 349
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -62,32% 1,80% -18,21% -1,07% -4,32% -31,83% -35,51% -10,72% -13,49% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -35,91% 19,08% 9,82% 0,79% 0,25% 2,60% 0,50% -13,40% 10,26% 10,02%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -65,41% 22,17% 10,02% 0,64% 0,19% 1,91% 0,29% -7,56% 6,18% 5,85%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 126,76% 71,82% 54,20% 36,57% 33,71% 32,30% 23,76% 20,51% 28,85% 30,89%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 89,52% 83,82% 79,89% 79,38% 80,11% 82,08% 72,57% 58,33% 65,97% 66,14%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 763,93% 480,63% 364,81% 319,76% 315,53% 344,72% 278,15% 194,45% 271,21% 304,38%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...