Visa allt om Hårbolaget Zarah & Vänner AB
Visa allt om Hårbolaget Zarah & Vänner AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 2 170 2 120 2 871 3 535 3 115 3 198 2 735 2 413 2 671 2 637
Övrig omsättning - - 111 31 23 - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 257 202 161 336 -99 111 62 98 199 -319
Resultat efter finansnetto 257 203 184 303 -129 84 38 74 152 -295
Årets resultat 157 120 141 247 -129 60 21 60 152 -240
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 12 22 0 901 901 905 921 939 959 981
Omsättningstillgångar 1 117 787 707 783 580 635 635 549 600 504
Tillgångar 1 129 808 707 1 684 1 481 1 541 1 557 1 487 1 559 1 485
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 539 422 302 661 414 544 564 543 482 331
Obeskattade reserver 93 45 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 2 565 586 615 650 656 712 753
Kortfristiga skulder 497 341 402 458 482 383 343 288 365 401
Skulder och eget kapital 1 129 808 707 1 684 1 481 1 541 1 557 1 487 1 559 1 485
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - - 0 - - - 377 501 333 639
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 813 832 1 263 1 424 1 446 1 508 718 520 689 563
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 200 229 434 501 516 518 390 376 377 439
Utdelning till aktieägare 100 40 0 0 0 0 80 0 0 0
Omsättning 2 170 2 120 2 982 3 566 3 138 3 198 2 735 2 413 2 671 2 637
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 2 4 5 4 5 4 4 3 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 723 1 060 718 707 779 640 684 603 890 659
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 398 542 446 404 517 421 407 363 490 403
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 266 211 161 336 -95 127 79 118 221 -297
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 2,36% -26,16% -18,78% 13,48% -2,60% 16,93% 13,34% -9,66% 1,29% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 22,76% 25,12% 28,85% 19,95% -5,94% 7,79% 4,30% 7,26% 12,76% -19,06%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 11,84% 9,58% 7,11% 9,50% -2,83% 3,75% 2,45% 4,48% 7,45% -10,73%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 86,59% 82,41% 82,51% 80,93% 78,65% 84,08% 78,50% 81,43% 78,62% 79,37%
Rörelsekapital/omsättning 28,57% 21,04% 10,62% 9,19% 3,15% 7,88% 10,68% 10,82% 8,80% 3,91%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 54,17% 56,57% 42,72% 39,25% 27,95% 35,30% 36,22% 36,52% 30,92% 22,29%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 200,60% 202,64% 140,05% 142,79% 93,36% 112,79% 150,15% 123,61% 117,26% 87,53%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...