Visa allt om Avesta Industristad Aktiebolag
Visa allt om Avesta Industristad Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 38 339 36 195 41 209 38 293 38 152 39 139 29 903 28 956 25 448 24 892
Övrig omsättning 113 - 282 297 - 195 259 47 315 3 917
Rörelseresultat (EBIT) 7 395 7 586 13 419 -61 266 -1 367 11 977 5 640 5 306 5 060 9 351
Resultat efter finansnetto 3 516 1 520 6 264 -69 132 -9 456 4 365 972 -112 -934 4 481
Årets resultat 3 516 1 520 6 264 -55 932 -9 456 7 365 972 -112 -934 4 481
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 263 642 250 325 319 588 318 423 340 969 354 145 292 366 265 009 267 635 252 110
Omsättningstillgångar 2 155 5 685 2 610 959 9 927 13 549 5 126 2 076 2 890 10 598
Tillgångar 265 797 256 010 322 198 319 382 350 896 367 694 297 492 267 085 270 525 262 708
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 125 702 122 185 120 665 113 773 122 905 132 361 124 996 124 024 124 137 125 071
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 250
Långfristiga skulder 130 269 127 000 195 436 198 929 217 000 227 000 153 238 137 460 139 484 132 000
Kortfristiga skulder 9 826 6 825 6 097 6 680 10 991 8 333 19 258 5 601 6 904 4 387
Skulder och eget kapital 265 797 256 010 322 198 319 382 350 896 367 694 297 492 267 085 270 525 262 708
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 0 0 0 0 -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - 0 0 0 0 0 -
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - 0 0 0 0 0 -
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 38 452 36 195 41 491 38 590 38 152 39 334 30 162 29 003 25 763 28 809
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. - 0 - - - 0 0 0 0 -
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 18 810 18 682 24 153 22 432 19 250 22 528 14 814 14 267 13 706 17 097
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 5,92% -12,17% 7,61% 0,37% -2,52% 30,89% 3,27% 13,78% 2,23% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 2,78% 2,96% 4,17% -19,15% -0,35% 3,30% 1,91% 1,99% 1,94% 3,66%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 19,30% 20,97% 32,59% -159,76% -3,26% 30,99% 19,03% 18,34% 20,64% 38,68%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 61,24% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 58,09% 57,61% 64,71% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -20,01% -3,15% -8,46% -14,94% -2,79% 13,33% -47,26% -12,17% -15,77% 24,95%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 47,29% 47,73% 37,45% 35,62% 35,03% 36,00% 42,02% 46,44% 45,89% 47,61%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 21,93% 83,30% 42,81% 14,36% 90,32% 162,59% 26,62% 37,06% 41,86% 241,58%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...