Visa allt om Smyckeboden i Uppsala Aktiebolag
Visa allt om Smyckeboden i Uppsala Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 3 733 3 622 3 352 3 551 3 526 3 226 3 153 2 887 3 159 2 824
Övrig omsättning 101 129 92 230 234 194 72 46 9 4
Rörelseresultat (EBIT) 60 49 91 160 -49 1 123 793 212 298 357
Resultat efter finansnetto 70 43 95 151 -59 1 113 797 197 304 412
Årets resultat 169 58 113 108 -1 635 430 86 125 253
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 544 599 618 665 766 780 904 903 910 453
Omsättningstillgångar 3 584 3 443 3 503 3 368 3 412 3 632 2 534 1 962 1 997 1 678
Tillgångar 4 128 4 042 4 122 4 033 4 178 4 413 3 438 2 865 2 907 2 130
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 985 2 817 2 808 2 745 2 638 2 638 2 023 1 623 1 567 1 472
Obeskattade reserver 499 660 694 747 746 810 563 354 278 150
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 228 69 124 179 234 289 344 435 536 133
Kortfristiga skulder 417 497 495 363 561 675 508 453 525 375
Skulder och eget kapital 4 128 4 042 4 122 4 033 4 178 4 413 3 438 2 865 2 907 2 130
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - - 0 - - 297 303 293 281 269
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 1 185 1 066 936 985 862 659 443 436 410 276
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 425 366 372 364 420 314 226 224 213 169
Utdelning till aktieägare 0 0 50 50 0 0 20 30 30 30
Omsättning 3 834 3 751 3 444 3 781 3 760 3 420 3 225 2 933 3 168 2 828
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 4 4 4 4 3 4 4 3 3 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 933 906 838 888 1 175 807 788 962 1 053 1 412
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 407 359 140 338 437 320 246 321 305 363
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 70 107 1 399 218 5 1 174 844 263 343 357
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 3,06% 8,05% -5,60% 0,71% 9,30% 2,32% 9,21% -8,61% 11,86% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 1,84% 1,29% 2,64% 4,22% -0,91% 25,70% 23,59% 7,82% 11,15% 19,30%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 2,04% 1,44% 3,25% 4,79% -1,08% 35,15% 25,72% 7,76% 10,26% 14,55%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 57,73% 55,08% 57,46% 54,69% 48,50% 86,27% 75,83% 62,59% 57,42% 62,08%
Rörelsekapital/omsättning 84,84% 81,34% 89,74% 84,62% 80,86% 91,66% 64,26% 52,27% 46,60% 46,14%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 81,74% 82,43% 81,25% 81,71% 76,30% 73,31% 70,91% 65,55% 60,79% 74,18%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 97,60% 77,06% 128,69% 177,69% 101,25% 67,41% 77,56% 95,14% 115,05% 102,67%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...