Visa allt om Robert Matton Aktiebolag

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Nettoomsättning 33 300 35 213 39 057 39 821 40 823 40 573 41 047 45 891 50 855 53 548
Övrig omsättning 509 216 398 227 294 232 201 275 870 813
Rörelseresultat (EBIT) -2 291 -1 636 -1 834 -1 860 -2 250 -2 322 -3 482 -1 773 -2 620 -551
Resultat efter finansnetto -2 403 -1 747 -1 973 -1 982 -2 320 -1 328 -3 008 -1 557 -2 873 -208
Årets resultat -2 403 -1 747 -1 973 -1 982 -5 532 -1 328 -3 008 -1 557 -2 873 -208
Balansräkningar (tkr)
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 38 107 283 441 859 1 006 2 619 4 223 4 124 8 021
Omsättningstillgångar 6 681 7 531 9 530 10 225 11 558 15 387 15 370 16 858 19 828 18 211
Tillgångar 6 719 7 638 9 813 10 665 12 416 16 393 17 989 21 081 23 952 26 232
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 520 105 1 851 3 824 5 807 10 689 12 017 15 025 16 582 19 455
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 6 199 7 533 7 962 6 840 6 610 5 705 5 972 6 056 7 370 6 777
Skulder och eget kapital 6 719 7 638 9 813 10 665 12 416 16 393 17 989 21 081 23 952 26 232
Löner & utdelning (tkr)
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - - - 1 741 1 708
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - 0 9 897 10 184 10 241 9 918 9 874 9 336
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader - - - 0 4 063 4 019 4 127 4 056 4 820 4 402
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 33 809 35 429 39 455 40 048 41 117 40 805 41 248 46 166 51 725 54 361
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 21 22 23 23 16 23 24 24 27 28
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 586 1 601 1 698 1 731 2 551 1 764 1 710 1 912 1 884 1 912
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 559 537 605 606 886 630 610 590 619 575
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -2 265 -1 546 -1 734 -1 756 -2 123 -2 197 -3 413 -1 707 -2 485 -429
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -5,43% -9,84% -1,92% -2,45% 0,62% -1,15% -10,56% -9,76% -5,03% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -34,86% -21,71% -19,29% -18,06% -18,04% -8,09% -16,72% -7,39% -9,79% -0,78%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -7,03% -4,71% -4,85% -4,84% -5,49% -3,27% -7,33% -3,39% -4,61% -0,38%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 52,56% 52,13% 52,73% 51,33% 50,20% 51,30% 50,27% 48,99% 48,66% 48,93%
Rörelsekapital/omsättning 1,45% -0,01% 4,01% 8,50% 12,12% 23,86% 22,90% 23,54% 24,50% 21,35%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 7,74% 1,37% 18,86% 35,86% 46,77% 65,20% 66,80% 71,27% 69,23% 74,17%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 30,67% 27,27% 38,78% 48,54% 67,55% 138,19% 132,02% 154,29% 157,19% 148,65%

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...