Visa allt om Terra Aktiebolag

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 43 021 47 873 36 806 39 096 36 646 31 685 25 856 21 849 17 187 17 765
Övrig omsättning 1 816 505 843 286 1 236 487 73 97 243 79
Rörelseresultat (EBIT) 2 797 748 880 789 -142 1 778 687 1 649 823 625
Resultat efter finansnetto 2 479 509 621 546 -464 1 475 381 1 479 609 380
Årets resultat 2 049 7 2 4 1 596 341 1 001 206 290
Balansräkningar (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 14 782 12 634 13 483 16 351 17 410 18 235 17 715 12 511 8 798 9 829
Omsättningstillgångar 11 309 8 294 9 657 4 907 5 550 5 983 4 281 3 573 2 494 3 109
Tillgångar 26 091 20 928 23 140 21 259 22 960 24 219 21 996 16 084 11 293 12 938
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 722 672 666 663 659 1 258 1 063 1 222 421 616
Obeskattade reserver 6 147 6 147 5 650 5 045 4 520 5 002 4 302 4 367 4 177 3 842
Avsättningar (tkr) 0 0 0 28 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 6 646 3 785 4 331 5 611 7 716 8 783 8 189 5 444 2 989 4 408
Kortfristiga skulder 10 577 10 324 12 493 9 912 10 064 9 175 8 442 5 052 3 706 4 072
Skulder och eget kapital 26 091 20 928 23 140 21 259 22 960 24 219 21 996 16 084 11 293 12 938
Löner & utdelning (tkr)
2022-12
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - - - 6 240 4 923 4 250
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - - 0 2 102 1 671 1 572
Utdelning till aktieägare 1 000 0 0 0 0 600 400 500 200 400
Omsättning 44 837 48 378 37 649 39 382 37 882 32 172 25 929 21 946 17 430 17 844
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 27 27 27 28 28 25 20 19 15 11
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 593 1 773 1 363 1 396 1 309 1 267 1 293 1 150 1 146 1 615
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 570 621 533 485 459 486 489 445 447 535
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 6 098 4 056 4 473 4 277 3 091 4 738 3 231 3 092 2 182 1 860
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -10,14% 30,07% -5,86% 6,69% 15,66% 22,54% 18,34% 27,13% -3,25% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 10,72% 3,61% 3,80% 3,72% -0,61% 7,35% 3,13% 10,30% 7,31% 4,85%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 6,50% 1,58% 2,39% 2,02% -0,38% 5,61% 2,66% 7,58% 4,80% 3,54%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 55,39% 52,72% 59,99% 55,85% 48,64% 59,34% 58,08% 63,20% 60,67% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 1,70% -4,24% -7,71% -12,80% -12,32% -10,07% -16,09% -6,77% -7,05% -5,42%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 28,81% 26,12% 21,92% 21,63% 18,23% 21,30% 20,09% 28,78% 32,58% 27,92%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 106,92% 80,34% 77,30% 49,51% 55,15% 62,05% 50,71% 70,72% 67,30% 76,35%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!