Visa allt om Christer Brandts Bygg Aktiebolag
Visa allt om Christer Brandts Bygg Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 1 874 2 292 807 1 315 180 1 582 1 127 1 561 3 035 1 752
Övrig omsättning - 7 - 10 19 9 - 67 - -
Rörelseresultat (EBIT) -101 172 93 70 -194 79 -151 109 30 -190
Resultat efter finansnetto -106 168 93 83 -215 70 -132 184 11 -130
Årets resultat -48 89 77 83 -200 70 -132 156 11 -112
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 125 125 125 125 125 138 151 173 280 241
Omsättningstillgångar 412 597 269 201 262 464 542 742 457 705
Tillgångar 537 722 394 326 387 602 693 914 737 947
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 292 340 251 174 91 216 146 277 121 110
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 15 15 15 0 0
Avsättningar (tkr) 0 57 10 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 246 325 134 153 297 372 533 622 616 837
Skulder och eget kapital 537 722 394 326 387 602 693 914 737 947
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - 0 0 - 0 - 64 95 217 47
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 134 0 0 32 0 132 0 11 106 59
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 101 2 1 13 26 79 48 83 189 131
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 874 2 299 807 1 325 199 1 591 1 127 1 628 3 035 1 752
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 874 2 292 807 1 315 180 1 582 1 127 1 561 1 518 876
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 246 2 2 45 3 213 114 195 224 123
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -101 172 93 70 -181 92 -130 132 69 -156
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -18,24% 184,01% -38,63% 630,56% -88,62% 40,37% -27,80% -48,57% 73,23% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -18,81% 23,82% 23,86% 26,69% -50,13% 13,46% -15,73% 21,23% 4,61% -12,67%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -5,39% 7,50% 11,65% 6,62% -107,78% 5,12% -9,67% 12,43% 1,12% -6,85%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 33,30% 29,67% 58,86% 38,71% 72,78% 43,43% 30,26% 38,57% 29,95% 27,63%
Rörelsekapital/omsättning 8,86% 11,87% 16,73% 3,65% -19,44% 5,82% 0,80% 7,69% -5,24% -7,53%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 54,38% 47,09% 63,71% 53,37% 23,51% 37,72% 22,66% 31,49% 16,42% 11,62%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 167,48% 183,69% 200,75% 131,37% 88,22% 124,73% 101,69% 119,29% 74,19% 84,23%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...