Visa allt om HM Omsorg & Service AB
Visa allt om HM Omsorg & Service AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 332 0 0 0 0 4 737 4 581 3 676 3 467 538
Övrig omsättning - 778 1 684 971 850 769 430 328 332 -
Rörelseresultat (EBIT) -478 267 1 116 337 291 1 517 1 063 738 409 131
Resultat efter finansnetto 2 244 23 755 -15 51 1 041 1 076 644 -36 109
Årets resultat 1 461 177 508 17 113 537 673 390 -134 50
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 7 918 10 851 9 159 11 251 8 924 9 078 8 927 4 017 3 781 12
Omsättningstillgångar 612 53 1 009 79 300 1 249 883 568 336 471
Tillgångar 8 529 10 904 10 169 11 330 9 225 10 327 9 810 4 586 4 118 482
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 556 1 561 1 484 977 1 060 1 035 798 426 36 170
Obeskattade reserver 853 483 683 583 620 650 400 200 80 30
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 3 486 8 507 7 719 9 527 7 321 7 845 7 729 3 285 3 345 0
Kortfristiga skulder 1 635 353 283 244 224 797 883 675 657 282
Skulder och eget kapital 8 529 10 904 10 169 11 330 9 225 10 327 9 810 4 586 4 118 482
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - 8 0 - 0 384 381 406 382 38
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 0 0 7 0 2 226 2 169 1 611 1 777 253
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 0 0 1 4 626 763 590 654 76
Utdelning till aktieägare 0 0 100 100 100 100 300 300 0 0
Omsättning 332 778 1 684 971 850 5 506 5 011 4 004 3 799 538
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 0 0 - 0 8 5 5 5 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - - 592 916 735 693 108
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - - 405 663 522 563 73
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -419 418 1 255 513 460 1 668 1 149 797 468 135
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. - - - - -100,00% 3,41% 24,62% 6,03% 544,42% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 28,58% - - - - 14,69% 12,01% 17,75% 10,17% 27,39%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 734,34% - - - - 32,02% 25,71% 22,14% 12,09% 24,54%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% - - - - 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -308,13% - - - - 9,54% 0,00% -2,91% -9,26% 35,13%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 37,77% 17,77% 19,83% 12,64% 16,44% 14,66% 11,14% 12,50% 2,27% 39,75%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 37,43% 15,01% 356,54% 32,38% 133,93% 156,71% 100,00% 84,15% 51,14% 167,02%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...