Visa allt om Hjalmarssons Skogsentreprenader Aktiebolag
Visa allt om Hjalmarssons Skogsentreprenader Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 1 831 1 709 2 088 1 974 3 704 4 474 4 763 3 705 3 025 3 109
Övrig omsättning 45 144 95 700 2 29 23 54 - 7
Rörelseresultat (EBIT) 16 125 -66 419 -122 -378 269 207 563 445
Resultat efter finansnetto 5 117 -143 332 -154 -518 150 150 550 418
Årets resultat 21 27 0 100 -71 -21 7 105 233 201
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 044 276 2 424 2 718 308 3 197 4 133 5 068 916 722
Omsättningstillgångar 554 605 495 702 881 812 1 058 1 759 987 591
Tillgångar 2 598 881 2 919 3 420 1 190 4 008 5 190 6 826 1 904 1 313
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 462 441 413 413 313 384 533 646 660 468
Obeskattade reserver 122 148 69 215 0 83 583 443 443 218
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 527 10 39 2 033 0 1 878 2 652 3 448 227 186
Kortfristiga skulder 487 282 2 397 759 877 1 663 1 423 2 290 573 441
Skulder och eget kapital 2 598 881 2 919 3 420 1 190 4 008 5 190 6 826 1 904 1 313
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - - 240 240 240 240 240 240 360 360
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 324 300 60 142 694 954 774 360 92 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 99 81 93 100 181 260 246 164 90 76
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 128 120 120 0
Omsättning 1 876 1 853 2 183 2 674 3 706 4 503 4 786 3 759 3 025 3 116
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 831 1 709 1 044 987 1 852 2 237 2 382 1 853 3 025 3 109
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 443 391 201 247 567 776 658 408 582 447
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 165 268 393 889 62 637 1 157 605 737 635
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 7,14% -18,15% 5,78% -46,71% -17,21% -6,07% 28,56% 22,48% -2,70% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 0,62% 14,19% -2,26% 12,28% -10,17% -9,43% 5,18% 3,03% 29,88% 33,97%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 0,87% 7,31% -3,16% 21,28% -3,27% -8,45% 5,65% 5,59% 18,81% 14,35%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 68,38% 69,16% 59,91% 55,57% 47,57% 59,79% 60,68% 47,15% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 3,66% 18,90% -91,09% -2,89% 0,11% -19,02% -7,66% -14,33% 13,69% 4,82%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 21,45% 63,16% 15,99% 16,71% 26,30% 11,11% 18,55% 14,14% 51,42% 47,60%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 113,76% 214,54% 20,65% 92,49% 100,46% 48,83% 74,35% 76,81% 172,25% 134,01%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...